• Početna
  • .
  • Info
  • .
  • Novosti i obavijesti
  • .
  • Ponovna javna rasprava o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gradac
19.06. 2019.

Ponovna javna rasprava o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gradac


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 022-05/19-04/10
URBROJ: 2147-04/19-04

Gradac, 12. lipnja 2019.


Temeljem članka 104. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i Zaključka općinskog načelnika Općine Gradac (KLASA: 022-05/19-03/786, URBROJ: 2147-04-19-03 od 12. lipnja 2019. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Gradac kao nositelj izrade objavljuje:
 


PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gradac

 


1. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gradac trajati će od 04. – 12. srpnja 2019. godine.
2. Tekstualni i grafički dio Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gradac bit će izložen na javni uvid u prostorijama Općine Gradac, Stjepana Radića 3, 21330 Gradac, svakog radnog dana u vremenu od 9-12 sati tijekom trajanja javne rasprave.
3. Javno izlaganje održat će se 12. srpnja 2019. u 10 sati u prostorijama Općine Gradac, Stjepana Radića 3, 21330 Gradac.
4. Zainteresirane fizičke i pravne osobe mogu prijedloge i primjedbe upisati u knjigu primjedbi te ih mogu nositelju izrade (Jedinstveni upravni odjel Općine Gradac) dostaviti na protokol ili putem pošte na adresu: Općina Gradac, Stjepana Radića 3, 21330 Gradac, najkasnije do 12. srpnja 2019. godine. Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani s imenom i adresom podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.


Pročelnica JUO-a općine Gradac
Jarmila Tomić