Aktiviraj pristupačnost

Opći podaci

Opći podaci


Općinsku upravu Gradac čine: Općinski načelnik, Općinsko vijeće i Jedinstveni upravni odjel.

Općinski načelnik je g. Matko Burić, mag. pol.

 

Općinsko vijeće Općine Gradac čini 13 članova.

 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gradac je Jarmila Tomić

Općinska zgrada nalazi se na adresi: Stjepana Radića 3, Gradac.

 

Izvod iz Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)

 

III. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE, GRADA I ŽUPANIJE

Članak 18.

Općina, grad i županija samostalne su u odlučivanju u poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i ovim Zakonom.

 

Članak 19.

Općine i gradovi u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 

- Uređenje naselja i stanovanje,

- Prostorno i urbanističko planiranje,

- Komunalno gospodarstvo,

- Brigu o djeci,

- Socijalnu skrb,

- Primarnu zdravstvenu zaštitu,

- Odgoj i osnovno obrazovanje,

- Kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

- Zaštitu potrošača,

- Zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- Protupožarnu i civilnu zaštitu, promet na svom području,

- Te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

 

Posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. Ovoga članka odredit će se poslovi čije su obavljanje općine i gradovi dužni organizirati te poslovi koje mogu obavljati.


Pošaljite nam upit

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.