Aktiviraj pristupačnost
Operativni program za pomorstvo i ribarstvoEuropski strukturni i investicijski fondovi

Opći podaci

Opći podaci


Općinsku upravu Gradac čine: Općinski načelnik, Općinsko vijeće i Jedinstveni upravni odjel.

Općinski načelnik je g. Matko Burić, mag. pol.

 

Općinsko vijeće Općine Gradac čini 13 članova.

 

Općinska zgrada nalazi se na adresi: Stjepana Radića 3, Gradac.

 

Službenik za informiranje i službenik za zaštitu osobnih podataka je Katarina Rodin, izravan kontakt na pravnik@opcinagradac.hr

 

 

Izvod iz Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)

 

III. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE, GRADA I ŽUPANIJE

Članak 18.

Općina, grad i županija samostalne su u odlučivanju u poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i ovim Zakonom.

 

Članak 19.

Općine i gradovi u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 

- Uređenje naselja i stanovanje,

- Prostorno i urbanističko planiranje,

- Komunalno gospodarstvo,

- Brigu o djeci,

- Socijalnu skrb,

- Primarnu zdravstvenu zaštitu,

- Odgoj i osnovno obrazovanje,

- Kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

- Zaštitu potrošača,

- Zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- Protupožarnu i civilnu zaštitu, promet na svom području,

- Te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

 

Posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. Ovoga članka odredit će se poslovi čije su obavljanje općine i gradovi dužni organizirati te poslovi koje mogu obavljati.


Pošaljite nam upit

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.