Aktiviraj pristupačnost
Operativni program za pomorstvo i ribarstvoEuropski strukturni i investicijski fondovi

Poslovnik

Poslovnik

Na temelju članka 54. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj, područnoj i regionalnoj samoupravi (NN 144/12) i članka 139. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12) i članka 25. Statuta Općine Gradac (Službeni glasnik Općine Gradac br. 79/09), Općinsko vijeće općine gradac na svojoj 26. Sjednici održanoj 18. Ožujka 2013. Donijelo je

 

POSLOVNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE GRADAC

I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Poslovnikom detaljnije se uredjuje način konstituiranja Općinskog vijeća, obveze i odgovornosti vijećnika, ostavivanje prava i dužnosti predsjednika i podpredsjednika Općinskog vijeća, sastav i način rada tijela Općinskog vijeća, postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, poslovni rad na sjednici, te druga pitanja značajna za rad Općinskog vijeća općine Gradac.

Članak 2.

Ako pojedino pitanje u radu Vijeća nije uređeno ovim Poslovnikom, to će pitanje urediti Vijeće posebnim zaključkom.

Po odredbama ovog Poslovnika, koje uređuju način rada općinskog vijeća, rade i radna tijela općinskog vijeća, a mogu, sukladno odredbama ovog Poslovnika, donijeti i svoj Poslovnik.

II. KONSTITUIRANJE VIJEĆA, POČETAK OBAVLJANJA DUŽNOSTI VIJEĆNIKA I PRESTANAK NJIHOVOG MANDATA
Članak 3.

Vijeće se smatra konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina vijećnika.

Članak 4.

Konstituirajućoj sjednici predstavničkog tijela do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova.

Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.

Dokumenti
Pošaljite nam upit

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.