Javna nabava

  • Početna
  • .
  • Natječaji i nabava
  • .
  • Javna nabava

Javna nabava


ZAKON O JAVNOJ NABAVI

Izabrani članci

Temeljni pojmovi

 

Članak 2.

 

Pojedini pojmovi u smislu ovog Zakona imaju sljedća značenja:

1. Država članica je država članica Europske unije

2. Elektrronička dražba je način provedbe dijela postupka koji se ponavlja i koji uključuje elektronički sustav za predstavljanje novih cijena, izmijenjenih naniže, i/ili novih vrijednosti koji se odnose na odredjene elemente ponuda, a odvija se nakon početne potpune procjene ponuda i omogućavanjihovo rangiranje pokmoću automatskih metoda procjene. Ugovori o javnim uslugama i ugovori o javnim radovima čiji je predmet intelektualni rad, poput projektiranja, ne mogu biti predmetom elektroničke dražbe.

3. Elektorničko sredstvo znači korištenje elektroničke opreme za obradu (uključujući digitalnu kompresiju) i pohranu podataka koji se šalju, prenose i zaprimaju žičanom vezom. Radiovezom, optičkim sredstvima ili drugim elektromagnetskim valovima

4. Gospodarski subjekt je fizička ili pravna osoba ili zajednica tih osoba koji na tržištu nudi izvodjenje radova i/ili posla, isporuku robe ili pružanje usluga.

5. Istraživanje i razvoj su sve aktivnosti koje uključuju temeljno istraživanje, primijenjeno istraživanje te eksperimentalni razvoj koji može uključivati realizaciju tehnoloških demonstratora, tj, uredjaja koji demonstriraju djelovanje novog koncepta, ili nove teghnologije u odgovarajućem ili reprezentativnom okruženju.

6. Javni naručitelj je naručitelj iz čl. 5 ovog Zakona.

7. jedinstveni rječnik javne nabave (CPV) je referntna nomenklatura koja se primjenjuje u postupku javne nabave, a istodobno osigurava istovjetnost s postojećim nomeklaturama.

8. Koncesija za javne radove je ugovorom uredjen pravni odnos u smislu propisa kojim se uredjuju koncesije, a u smislu ovog Zakona smatra se ugovorom o javnoj nabavi.

9. Naručitelj je javni naručitelj i sektorski naručitelj.

10. Natjecatelj je gospodarski subjekt koji je voljan sudjelovati u ograničenom postupku javne nabave, pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom ili natjecateljskom dijalogu i svoju je volju iskazao zahtjevom za sudjelovanje.

11. Natjecateljski dijalog je postupak u kojem svaki gospodarski subjekt može zatražiti sudjelovanje, pri čemu javni naručiteljs odabranim natjecateljima vodi dijalog s ciljem razvijanja jednog ili više prikladnih rješenja koja mogu udovoljiti njegovim zahtjevima, i na temelju kojih će odabrani natjecatelji biti pozvani da podnesu ponude.

12. Natječaj je postupak koji omogućava naručitelju dobivanje plana ili projekta koji je odabrao ocjenjivački sud, uglavnom na području prostornog planiranja, arhitekture ili obrade podataka, nakon provedenog natjecanja s dodjelom ili bez dodjela nagrada.

13. Ograničeni postupak javne nabave je postupak u kojem svaki zainteresirani gospodartski usbjekt može zatražiti sudjelovanje u postupku, pri čemu samo oni gospodarski subjekti koje naručitelj pozove mogu podnijeti ponudu.

14. Okvirni sporazum je sporazum izmedju jednog ili više naručitelja i jednog ili više gospodarskih subjekata svrha kojeg je utvrditi pod kojima se sklapaju ugovori tijekom odredjenog razdoblja, posebice u pogledu cijene i, prema potrebi, predvidjenih količina.

15. Otvoreni postupak javne nabave je postupak u kojem svaki zainteresirani gospodarski subjekt može podnijeti ponudu.

16. Pisani ili pisanom obliku znači svaki iskaz koji se sastoji od riječi ili brojeva koji se mogu čitati, umnožavati i naknadno slati. Može uključivati podatke koji se prenose i pohranjuju pomoću elektrroničkih sredstava.

17. Podizvoditelj je gospodarski subjekt koji za odabranog ponuditelja s kojim je naručitelj sklopio ugovor o javnoj nabavi, isporučuje robu, pruža usluge ili izvodi radove koji su neposredno povezani s predmetom nabave. 

18. Ponuditelj je gospodarski subjekt koji je pravodobno dostavio ponudu.

19. Posebno ili isključivo pravo je pravo koje nadležno tijelo dodjeljuje na temelju zakona, drugih propisa ili upravnog akta, a koje obavljanje odredjene djelatnosti ograničava na jednogg ili više gospodarskih subjekata, te ima znatan utjecaj na mogućnosti drugih subjekata da obavljaju tu djelatnost.

20 . Pregovarački postrupak javne nabave je postupak u kojem se naručitelj obraća gospodarskim subjektima po vlastitom izboru i pregovara o uvjetima ugovora s jednim ili više gospodarskih subjekata.

21. Sektorski naručitelj je naručitelj iz čl. 6 obog Zakona.

22. Sigurnosno osjetljiva oprema, odnosno sigurnosno osjetljivi radovi i sigurnosno osjetljive usluge jesu oprema, radovi i usluge za sigurnosne potrebe, koje uključuju, zahtijevaju, i/ili sadrže klasificirane podatke.

23. Treća država je svaka država koja nije članica europske unije, osim RH.

24. Ugovor o javnim radovima je ugovor o javnoj nabavi čiji je predmet:

a. ili izvodjenje radova, ili projektiranje i izvodjenje radova, koji se odnose na jednu ili više djelatnosti navedenih u dodatku I ovog Zakona.

b. posao ili realizacija bilo kakvim sredstvima posla koji odgovara zahtjevima što ih je naveo naručitelj. Pojam posao znači rezultat gradnje ili gradjevinskih radova uzetih u cjelini koji je sam po sebi dovoljan da ispuni gospodarsku ili tehničku funkciju.

25. ugovor o javnim uslugama je ugovor o javnoj nabavi koji nije ugovor o javnim radovima ili ugovor o javnoj nabavi robe, a čiji su predmet usluge u smislu Dodatka IIA ili usluge u smislu Dodatka IIB ovog Zakona.

26. Ugovor o javnoj nabavi je naplatni ugovor sklopljen u pisanom obliku izmedju jednog ili više ponuditelja ili više naručitelja i čiji je predmet nabave izvodjenja radova, isporuka robe ili pružanje usluga.

27. Ugovor o javnoj nabavi robe je ugovor o javnoj nabavi koji nije ugovor o javnim radovim, a čiji je predmet kupnja robe, najam robe, zakup robe, leasing sa ili bez opcije kupnje robe. Ugovor o javnoj nabavi čiji je predmet isporuka robe, a koji kao sporedne uključuje i poslove postavljanja i instalacije, smatra se ugovorom o javnoj nabavi robe.

28. Vojna oprema je oprema posebno izradjena ili prilagodjena za vojne potrebe i namijenjena za upotrebu kao oružje, streljivo ili vojni materijal, osobito oprema koja je navedena u Dodatku III ovog Zakona.

29. Zajednica ponuditelja ili natjecatelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo zajedničku ponudu ili zahtjev za sudjelovanje.

 

Načela javne nabave

Članak 3.

 

Prilikom provodjenja postupaka iz ovog Zakona naručitzelji su obavezni u odnosu na sve gospodarske subjekte poštovati načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog sustava i načelo slobode pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.

Naručitelji moraju primjenjivati odredbe ovog Zakona na način koji omogućava učinkovitu javnu nabavu te ekonomično trošnenje sredstava za javnu nabavu.

 

Javni naručitelji

Članak 5.

 

Javni naručitelji su: 

1. državna tijela RH

2. jedinice lokalne i područne samouprave

3. pravne osobe koje su osnovane za odredjene svrhe radi zadovoljavanja potreba u općem interesu, koje nemaju industrijski ili trgovački značaj i ispunjavaju jedan od uvjeta:

- da se financiraju iz državnog proračuna ili proračuna JLS ili sredstava drugih takvih pravnih osoba u iznosu većem od 50% ili

- da nadzor nad poslovanjem tih pravnih osoba obavljaju državna tijela, JLS ili druge takve pravne osobe

-da više od polovice članova nadzornog odbora, uprave ili odgovarajućeg tijela za upravljanje te vodjenje poslova imenuju državna tijela, JLS i područne samouprave ili druge takve pravne osobe

4. zajednica tijela iz toč. 1 i 2 ovog stavka ili pravnih osoba iz toč.3 ovog stavka

Popis javnih naručitelja iz st.1 ovog članka propisuje ministar nadležan za gospodarstvo Pravilnikom o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi.

Državna i druga tijela kao i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete iz st.1 ovog članka obvezni su primjenjivati ovaj zakon i u slučaju kad nisu navedeni u pravilniku iz st.2 ovog članka.

 

Zakon o javnoj nabavi

 


Izjava o nepostojanju sukoba interesa


Registar ugovora jednostavne nabave u 2017. godini


Ostalo


Pravilnik


Plan nabave


Pregled sklopljenih ugovora u 2013. godini


Nadmetanja