Aktiviraj pristupačnost
Operativni program za pomorstvo i ribarstvoEuropski strukturni i investicijski fondovi

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće


Općinsko vijeće Općine Gradac broji 13 članova i sastavljeno je od 9 vijećnika Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP) , 3 vijećnika Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) i jednog vijećnika sa Kandidacijske liste grupe birača. 

 

Članovi Općinskog vijeća:

Anita Lasić - predsjednica Općinskog vijeća (SDP)

Monika Stipić (SDP)

Robert Veža (SDP)

Ivan Radelić (SDP)

Marin Vištica  (SDP)

Marko Kosović (SDP)

Marija Viskić (SDP)

Maroje Miošić (SDP)

Milijana Veža (SDP)

Željko Pećar (HDZ)

Danica Knežević (HDZ)

Žarko Visković (HDZ)

Robert Talajić (Kandidacijska lista grupe birača)

 

Izvod iz Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)

V. TIJELA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I JEDINICA PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

 

1. PREDSTAVNIČKO TIJELO

 

Članak 27.

Općinsko vijeće, gradsko vijeće i županijska skupština predstavnička su tijela građana i tijela lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koja donose akte u okviru djelokruga jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te obavljaju druge poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

 

Članak 29.

 

 

Mandat člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama ovoga Zakona.

Mandat člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavničkog tijela izabranog na redovnim izborima. Mandat člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavničkog tijela izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama ovoga Zakona.

 

Članak 35.

Predstavničko tijelo:

 

1. Donosi statut jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,

2. Donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,

3. Osniva i bira članove radnih tijela vijeća, odnosno skupštine te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,

4. Uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,

5. Osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,

6. Obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug

predstavničkog tijela.

 

Članak 35.b

Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu predstavničkom tijelu sukladno odredbama statuta jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

 

Pored izvješća iz stavka 1. Ovoga članka predstavničko tijelo može od općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga koje općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan podnosi sukladno odredbama statuta jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi


Pošaljite nam upit

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.