30.01. 2017.

Podaci vezani za oglas za prijam u službu u Vlastiti pogon općine Gradac


 PODACI VEZANI ZA OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU U VLASTITI POGON OPĆINE GRADAC NA RADNO MJESTO KOMUNALNI RADNIK – 10 IZVRŠITELJA NA ODREĐENO RADNO VRIJEME NAJDUŽE NA DEVET MJESECI UZ OBVEZAN PROBNI RAD OD 2 MJESECA

 

Na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=81696964, objavljen je oglas dana 31.siječnja 2017. godine za prijam u službu Vlastiti pogon na radno mjesto Komunalni radnik – 10 izvršitelja na određeno radno vrijeme najduže na devet mjeseci uz obvezan probni rad od 2 mjeseca.

Rok za podnošenje prijava ističe osmog dana od dana objave na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 
 
OPIS POSLOVA I ZADATAKA
 

-         Poslovi održavanja, čišćenja i uređenja javnih i zelenih površina u Općini Gradac, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, plaža, groblja, luka i pristaništa na području Općine Gradac, dječjih  igrališta i javnih prometnih površina, osim javnih cesta,

-         jednostavni građevinski poslovi (betoniranje, saniranje urušenih zidova, suhozidova i sl.) po nalogu upravitelja,

-         briga o čistoći u i oko objekata u vlasništvu Općine Gradac,

-         drugi poslovi po nalogu upravitelja, komunalnog redara i pročelnika Općine Gradac.

 
PODACI O PLAĆI
 
Sukladno odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi   („Narodne novine“ br. 28/10) plaću za radno mjesto komunalnog radnika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Odlukom o koeficijentima za obračun plaća namještenika u Vlastitom pogonu Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 13/16) za radno mjesto komunalnog radnika utvrđen je koeficijent 0,91 a osnovica za obračun plaće utvrđena je Odlukom o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gradac („Službeni glasnik br.01/11) i iznosi 4.850,00 kn.
 
POSTUPAK TESTIRANJA KANDIDATA PROVODI SE PUTEM PISANOG TESTA IZ OPĆEG ZNANJA
 

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA
Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti provjeri znanja.
Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.
Navedena pismena provjera traje 60 minuta. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
-         koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
-         koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
-         napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
-         razgovarati s ostalim kandidatima,
-         na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.
 
Ukoliko se kandidat ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila, bit
će zamoljen da se udalji sa testiranja, a njegov rezultat i rad Povjerenstvo za provedbu oglasa neće bodovati.
Smatra se da je kandidat položio pisanu provjeru znanja  ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova, a svako točno odgovoreno pitanje nosi po jedan bod.
Povjerenstvo za provedbu oglasa provesti će intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.
Povjerenstvo kroz intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju
kandidata za rad.
 
Nakon provedenog postupka testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđenoj rang listi kandidata, te ga dostavlja upravitelju Vlastitog Pogona Općine Gradac.
Upravitelj Vlastitog pogona donosi odluku o izboru kandidata za objavljeno radno mjesto.
 
Imena kandidata, mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči i web-stranici www.opcinagradac.hr najranije pet dana prije održavanja provjere.
 

 

 

 

POVJERENSTVO