30.01. 2017.

Oglas za prijam u službu u Vlastiti pogon općine Gradac na određeno vrijeme


 Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) i članka 49. Pravilnika o unutarnjem redu i poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Gradac („Službeni glasnik broj 11/16, 01/17) upravitelj Vlastitog pogona Općine Gradac raspisuje

 

O G L A S

za prijam u službu u Vlastiti pogon Općine Gradac

na određeno vrijeme

 

Komunalni radnik – 10 izvršitelja na određeno radno vrijeme najduže na devet mjeseci uz obvezan probni rad od 2 mjeseca

 

Opći uvjeti za prijem u službu:

-         Punoljetnost,

-         hrvatsko državljanstvo,

-         zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

Osim općih uvjeta koji su propisani člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) kandidat mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

-         Niža stručna sprema,

-         osnovna škola.

 

Prednost će imati kandidati koji imaju najmanje jednu godinu iskustva na komunalnim poslovima održavanja javnih površina. 
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15 i 16.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11). 
Na oglas se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:

-         životopis,

-         presliku osobne iskaznice ili domovnice,

-         dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),

-         uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

-         dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (elektronički zapis sa HZMO ili potvrda HZMO-a),

-         vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. naprijed navedenog Zakona.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja  rješenja o prijmu u službu.
Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, dostaviti ispravu iz koje je razvidno to pravo, pri čemu se napominje da takvi kandidati  imaju  prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat/kandidatkinja će predočiti izvornik. 
Urednom prijavom smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz oglasa podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Makarska, osobno ili poštom na adresu: Općina Gradac, Stjepana Radića 3, 21330 Gradac s naznakom „Za prijam u službu Vlastiti pogon na radno mjesto Komunalni radnik– ne otvaraj“.
O rezultatima oglasa kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.
Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se natječu. Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na web-stranici Općine Gradac i na oglasnoj ploči najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava objavljeni su na web-stranici Općine Gradac www.opcinagradac.hr

 

 

UPRAVITELJ VLASTITOG POGONA
                     OPĆINE GRADAC
                       Dragan Andrijašević

 

 

 

 

KLASA: 022-05/17-04/364

URBROJ: 2147-04/17-04

Gradac, 30. siječnja 2017. godine

 

 

 

Dostaviti:

-         Hrvatski zavod za zapošljavanje (na objavu)

-         Oglasna ploča Općine Gradac

-         Web stranica Općine Gradac