11.10. 2017.

Odluka o uklanjanju stolova, stolica i ostale opreme s javnih površina na području Općine Gradac


 REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRADAC

OPĆINSKI NAČELNIK

 

 

KLASA: 022-05/17-03/825

 

URBROJ: 2147-04-17-03

Gradac, 11. listopada 2017.

 

         Na temelju članka 45. Statuta općine Gradac („Službeni glasnik“, službeno glasilo općine Gradac, br. 79/99, 01/13, 02/13) i članka 85. Odluke o komunalnom redu Općine Gradac, općinski načelnik općine Gradac dana

11. listopada 2017. godine donosi

 

ODLUKU

 

o uklanjanju stolova, stolica i ostale opreme s javnih površina na području Općine Gradac

                                                            I

         Općinski načelnik općine Gradac odlučio je da je vlasnik ili korisnik poslovnog prostora i javne površine na području Općine Gradac dužan nakon isteka ugovora ili rješenja o korištenju javne površine s iste ukloniti stolove, stolice i ostalu opremu (šank, škrinju za sladoled, ljuljačku, aparate za igrice, montažnu konstrukciju i sl.).

                                                           II

         Ukoliko vlasnik ili korisnik poslovnog prostora i javne površine na području Općine Gradac ne postupi kako je izrečeno u točci I ove Odluke, komunalno redarstvo Općine Gradac će poduzeti sve potrebne radnje, sukladno članku 157. Odluke o komunalnom redu Općine Gradac.

                                                          III

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

 

 

                         Općinski načelnik  općine Gradac

 

                                  Matko Burić, mag.polit.