18.09. 2017.

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave


     

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRADAC

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 022-05/17-03/811

URBROJ: 2147-04/17-03

Gradac, 19.  rujna  2017. godine

 

Na temelju članka 45. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 79/09, 01/13, 02/13), članka 18. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik“ broj 06/17) općinski načelnik Općine Gradac dana 19. rujna 2017. godine donosi

 

ODLUKU

o poništenju postupka jednostavne nabave

 

I.

Poništava se postupak jednostavne nabave za izradu Strategije razvoja Općine Gradac (2017-2022), evidencijski broj nabave 21/2017, procijenjene vrijednosti nabave 80.000,00 kn (bez PDV-a), a koji je objavljen na web stranici Općine Gradac  13. rujna 2017. godine.

 

Obrazloženje

 

Općina Gradac kao naručitelj provela je postupak jednostavne nabave za izradu Strategije razvoja Općine Gradac (2017-2022) evidencijski broj nabave 21/2017 sa procijenjenom vrijednosti nabave od 80.000,00 kn, a sa ciljem sklapanja ugovora o nabavi.

Prema pozivu za dostavu ponude određen je rok za dostavljanje ponude do 21. rujna 2017. godine dok je u uputama ponuditeljima za izrade ponude određen rok za dostavljanje do 23. rujna 2017. godine.

Sukladno navedenome bilo je potrebno poništiti postupak jednostavne nabave i provesti novi postupak sa točno utvrđenim rokovima za dostavu.

 

Uputa o pravnom lijeku:

 

Temeljem članka 19. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave ova Odluka je konačna i žalba nije dopuštena.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                   OPĆINE GRADAC

                                                                                                                            Matko Burić