29.01. 2017.

Odluka o početku nabave jednostavne vrijednosti


 REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRADAC

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:022-05/17-03/39

URBROJ:2147-04/17-03

Gradac, 27. siječnja 2017. godine

 

Na temelju članka 14. Zakona o javnoj nabavi ( „Narodne novine“ broj 120/16) i članka 45. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“  broj 79/09, 01/13, 02/13) općinski načelnik Općine Gradac dana 27. siječnja 2017. godine donosi

 

ODLUKU

o početku postupka nabave jednostavne vrijednosti

 

 

I.

Podaci o naručitelju:

-          naziv, sjedište i adresa: Općina Gradac, Stjepana Radića 3, Gradac

-          OIB: 43460605025

 

II.

Predmet nabave:  Izgradnja javne rasvjete- promjena rasvjetnih tijela u naseljima Općine Gradac

 

III.

Procijenjena vrijednost nabave : 309.600,00 kn bez PDV-a

 

IV.

Izvor – način planiranih sredstava: financijska sredstva osigurana su u Proračunu Općine Gradac za 2017. godinu na pozicijama

Odvojeno po mjestima:

1.      Gradac- R086

2.      Drvenik- R086-39

3.      Brist- R086-40

4.      Podaca- R086-35

5.      Zaostrog- R086-43

 

V.

Ovlašteni predstavnici naručitelja:

1.      Davor Andrijašević – predsjednik povjerenstva

2.      Ljubomir Šarić – član povjerenstva

3.      Dragan Andrijašević – član povjerenstva

 

VI.

Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika naručitelja:

-         priprema i provođenje postupka nabave jednostavne vrijednosti,

-         izrada dokumentacije za nadmetanje, komunikacija s gospodarskim subjektima,

-         zaprimanje i otvaranje ponuda, vođenje zapisnika,

-         pregled i ocjena ponuda, izrada zapisnika,

-         utvrđivanje razloga isključenja i uvjeta sposobnosti ponuditelja,

-         koordinacija predstavnika stručnih službi,

-         ostali poslovi u vezi s provođenjem postupka nabave.

 

VII.

 

Nazivi gospodarskih subjekata kojima se dostavlja poziv za dostavu ponude:

1.      AC ELEKTRO, Draževitići 47, Veliki Prolog,

2.      ELEKTROPUTNIK, Športska 5, Krvavac, Kula Norinska,

3.      Elektro instalacijski obrt „ELEKTROLUX“, Put Mlinica 4, Makarska.

 

VIII.

Rok za dostavu ponuda:  08. veljače 2017. godine do 12:00 sati

Datum otvaranje ponuda: 09. veljače 2017. godine u 14:00 sati.

Otvaranje ponuda je javno.

 

IX.

Kriterij za odabir ponude ekonomski najpovoljnija ponuda.

 

X.

Odgovorna osoba Naručitelja je Općinski načelnik Ivan Kosović.

 

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINE GRADAC

Ivan Kosović

 

 

Dostaviti:

1. Članovima Povjerenstva iz točke V. ove Odluke

2. Internet stranice Općine Gradac,

3. Pismohrana, ovdje