30.01. 2017.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu oglasa za radno mjesto Komunalni radnik


     

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRADAC

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Klasa: 022-05/17-04/367

Urbroj: 2147-04/17-04

Gradac, 31. siječnja 2017. godine

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11) upravitelj Vlastitog pogona Općine Gradac donosi

ODLUKU

o imenovanju Povjerenstva za provedbu oglasa za radno mjesto Komunalni radnik – 10 (deset) izvršitelja na određeno radno vrijeme najduže na devet mjeseci uz obvezan probni rad od 2 mjeseca

 

Članak 1.

U Povjerenstvo za provedbu oglasa za radno mjesto komunalni radnik – 10 (deset) izvršitelja imenuju se:

1.      Jarmila Tomić, pročelnik JUO Općine Gradac

2.      Andrea Prce, viši stručni suradnik za pravne poslove

3.      Ariana Sinković, administrativni referent

 

Članak 2.

Povjerenstvo iz Članka 1. ove Odluke obavlja sljedeće poslove :

-         utvrđuje koje su prijave na oglas pravodobne i potpune,

-         utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas  koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom,

-         kandidate s liste poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti,

-         provodi postupak provjere znanja i sposobnosti,

-         podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, s obzirom na rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti .

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na internetskim stranicama Općine Gradac.

UPRAVITELJ VLASTITOG POGONA

                                                                                        OPĆINE GRADAC

                                                                                         Dragan Andrijašević

Dostaviti:

-         Imenovanima,

-         Pismohrana, ovdje