Aktiviraj pristupačnost
07.03. 2017.

Odluka o dodjeli sredstava Udrugama


 REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRADAC

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:022-05/17-03/93

URBROJ:2147-04/17-03

Gradac, 08. ožujka 2017. godine

 

Na temelju članka 45. Statuta općine Gradac („Službeni glasnik“ , broj 79/09, 01/13, 02/13), članka 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (,,Narodne novine", broj 26/15) i  članka 21. Pravilnika o financiranju javnih potreba općine Gradac („Službeni glasnik“, broj 01/16), općinski načelnik Općine Gradac dana 08. ožujka 2017. godine donosi

 

 

ODLUKU

o dodjeli sredstava za financiranje programa / projekata od interesa

za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gradac za 2017. godinu

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na Javni poziv za financiranje programa / projekata od interesa  za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gradac za 2017. godinu, a koji je objavljen 23. siječnja 2017. godine.

 

Članak 2.

U 2017. godini iz Proračuna Općine Gradac financirati će se provedba programa / projekata od interesa za opće dobro u ukupnom iznosu od  247.880,00 kn i to :

 

 

NAZIV UDRUGE

NAZIV PROGRAMA/ PROJEKTA

 

ODOBRENI IZNOS

 

1.      ŠPORTSKO DRUŠTVO "GRADAC"

Organizacija , razvoj i promicanje plivačko – vaterpolskog športa kod djece i mladih „Gradac – 2017“

 

47.000,00 kn

2.      ŽENSKA KLAPA "VIOLE"

Klapsko pjevanje

22.000,00 kn

3.      ŽENSKI PJEVAČKI ZBOR "GRADAC"

Zborsko pjevanje

 

22.000,00 kn

 

4.      HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO "ADRION"-GRADAC

 

Planinarska zaobilaznica „Rilić“

 

20.000,00 kn

5.      MUŠKA KLAPA "KAČIĆ" - OPĆINA GRADAC

 

Redovna aktivnost

 

20.000,00 kn

6.      KARATE KLUB “KUMITE“

 

Redovna aktivnost

 

15.000,00 kn

7.      UDRUGA RODITELJA  HRVATSKIH BRANITELJA POGINULIH U DOMOVINSKOM RATU

 

Istina o Domovinskom ratu

 

 

12.000,00 kn

8.      KULTURNO-ZABAVNA I HUMORISTIČKO-SATIRIČNO-KARNEVALSKA UDRUGA "KRNJEVAL" BRIST

 

Promocija makarske tradicije

 

10.000,00 kn

9.      KLUB DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI OPĆINE GRADAC

 

Redovna aktivnost

 

10.000,00 kn

10.  UDRUGA ZA OČUVANJE I PROMICANJE PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE - „URESNO DRUŠTVO GRADAC“

 

 

Kulturno ljeto 2017.

 

 

10.000,00 kn

11.  "BASKET-GRADAC"

„We love this game“

 

10.000,00 kn

12.  BOĆARSKI KLUB “GRADAC“

 

Redovna aktivnost

 

10.000,00 kn

           

13.  UDRUGA ZA PROMICANJE I ZAŠTITU STARINA SELA PODACE "ŠTRADA"

 

Kulturno zabavni događaji

 

10.000,00 kn

14.  POMORSKO ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO “LIGNJA“

 

Ribarsko natjecanje

 

10.000,00 kn

 

15.   UDRUGA PRIJATELJA ŽIVOTINJA “BUDDY“

Cijepljenje pasa prije udomljavanje, zbrinjavanje napuštenih pasa s područja Općine 

 

 9.880,00 kn

16.  “MANUFAKTURA GRADAC“

 

Redovna aktivnost

 

5.000,00 kn

17.  LOVAČKA UDRUGA “KAMENJARKA“ZAOSTROG

 

Ispuštanje divljači

 

5.000,00 kn

 

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku“, službenom glasilu Općine Gradac i na internetskim stranicama Općine Gradac.

 

Općinski načelnik

Općine Gradac

Ivan Kosović