20.02. 2017.

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti


 REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRADAC

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 022-05/17-04/403

URBROJ: 2147-04/17-04

Gradac, 21. veljače  2017. godine

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu višeg referenta za proračun i financije na neodređeno vrijeme (jedan izvršitelj/ica), uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 12/17  od  08. veljače 2017.godine objavljuje

 

OBAVIJEST

o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnost

 

I.

Pisano testiranje održati će se u prostorijama Općine Gradac dana 27. veljače 2017. godine s početkom u 10:00 sati.

 

II.

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti slijedeći kandidat:

-         Zlatka Andrijašević, Vladimira Nazora 1, 21330 Gradac.

 

III.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

IV.

Ukoliko kandidat ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju intervju će se provesti istog dana.

 

V.

Upute i obavijesti kandidatima, te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti objavljeni su na web stranici Općine Gradac www.opcinagradac.hr.

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK

                                                                                                                         ZA PRAVNE POSLOVE

                                                                                                                        Andrea Prce

Dostaviti:

-         Internet stranica Općine Gradac,

-         Oglasna ploča,

-         Pismohrana, ovdje