09.05. 2018.

Obavijest o nepropisnom parkiranju motornih vozila na području Općine Gradac


     

REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKI NAČELNIK
 
KLASA: 022-05/18-03/248
URBROJ: 2147-04/18-03
Gradac, 08. svibnja  2018. godine 
 
Na temelju članka 82. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17), članka 40. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“, službeno glasilo Općine Gradac broj 06/18-pročišćeni tekst)  i članka 91. Odluke o komunalnom redu Općine Gradac („Službeni glasnik“ službeno glasilo Općine Gradac broj 03/14) općinski načelnik Općine Gradac dana 08. svibnja  2018. godine objavljuje
 
OBAVIJEST 
o nepropisnom parkiranju motornih vozila 
na području Općine Gradac
 
 
Obavještavaju se svi mještani sa područja Općine Gradac  da se sukladno članku 91. Odluke o komunalnom redu Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 03/14) strogo zabranjuje zaustavljanje i parkiranje vozila na nogostupima i drugim javno prometnim površinama koje nisu označene prometnom signalizacijom kao javno parkiralište.
 
Kontrolu nepropisnog parkiranja i upravljanja prometom vršit će osposobljeni  prometni redar Općine Gradac te će se sukladno članku 82. Zakona o sigurnosti prometa na cestama novčanim kaznama u iznosu od 300,00 kn do 700,00 kn kazniti svi vozači koji počine prekršaje suprotne odredbama  Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Odluke o komunalnom redu Općine Gradac. 
 
 
 
 
 
 
OPĆINSKI NAČELNIK
   OPĆINE GRADAC
Matko Burić, mag. polit.
 
  • PODIJELITE