Aktiviraj pristupačnost
15.10. 2017.

Natječaj za stipendiranje studenata u školskoj godini 2017./2018.


 REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRADAC

OPĆINSKI NAČELNIK

r a s p i s u j e

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

 

za stipendiranje studenata u školskoj godini 2017./2018.

 

VISINA STIPENDIJA:

 

Općina Gradac dodjeljuje stipendije za studente koji se školuju na sveučilištima osnovanim od strane Republike Hrvatske (tzv. državnim fakultetima), na području Republike Hrvatske u visini 700,00 kn mjesečno. Stipendija se dodjeljuje se za period od listopada 2017. (početak akademske godine) do rujna 2018. godine (završetak akademske godine).

 

UVJETI NATJEČAJA:

 

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju redoviti studenti prve, druge, treće, četvrte, pete i šeste godine studija koji su upisali tekuću godinu, te od svih položenih ispita na prethodnoj godini studija, postigli prosjek ocjena najmanje3,70. Prosjek ocjena za studente prve godine studija mora biti najmanje 4,80 iz prethodne godine srednje četverogodišnje škole, odnosno najmanje 4,7 iz prethodne godine gimnazije.

 

Natječaj se objavljuje na oglasnim pločama općine Gradac

 

Svi sudionici natječaja kao i jedan od roditelja moraju imati prebivalište na području općine Gradac najmanje posljednjih pet godina prije objavljivanja natječaja.

 

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti studenti koji se obrazuju uz rad kao i studenti koji već primaju stipendiju po drugoj osnovi. Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti studenti koji nisu pohađali srednju školu u Republici Hrvatskoj ili drugoj članici Europske unije.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 

Na natječaj je potrebno  priložiti:

1.     Molbu

2.     Domovnicu

3.     Uvjerenje MUP-a o prebivalištu za podnositelja prijave i jednog od roditelja za posljednjih pet godina

4.    Potvrdu sveučilišta o upisu studenta za školsku godinu 2017./2018. 

5.     Izjava podnositelja prijave da ne prima stipendiju po drugoj osnovi

6.     Ovjereni prijepis ocjena s izračunatim prosjekom ocjena svih položenih ispita iz prethodne godine, odnosno svjedodžbu prethodne godine školovanja.

7.     Srednjoškolsku diplomu/svjedodžbu kao dokaz pohađanja škole u Republici Hrvatskoj ili nekoj drugoj članici Europske unije

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 30 (trideset) dana od dana objave natječaja zaključno s 21. listopada 2017. općinskom načelniku općine Gradac, Stjepana Radića 3, 21330 Gradac.

Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebne dokumentacije neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 10 (deset) dana od dana zaključenja natječaja. 

 

 

 

U Gradcu, 21. rujna 2017.

 

 

Općinski načelnik Općine Gradac

                 Matko Burić