29.04. 2018.

Javni natječaj- za davanje u zakup poslovnog prostora u mjestu Drvenik


 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 022-05/18-04/288
URBROJ: 2147-04/18-04
Gradac, 27. travnja 2018. godine 
 
Na temelju članka 5. Odluke o  upravljanju poslovnim prostorom u vlasništvu Općine Gradac („Službeni glasnik“ službeno glasilo Općine Gradac 26/17) i Odluke općinskog načelnika o imenovanju povjerenstva KLASA:022-05/18-03/219, URBROJ:2147-04/18-03 od 26. travnja 2018. godine  pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gradac dana 27. travnja 2018. godine raspisuje 
 
J A V N I    N A T J E Č A J 
za davanje u zakup poslovnog prostora u mjestu Drvenik
 
1. Predmet javnog natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gradac u mjestu Drvenik- bivši ured Turističke zajednice Drvenik u zgradi „Centar“, na adresi Donja Vala 76. 
Površina poslovnog prostora je 23,00 m2 te se isti daje za obavljanje ugostiteljske, trgovačke i/ili turističke djelatnosti. 
 
2. Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 80,00 kn/m2
3. Predmet ovog javnog natječaja daje se u zakup na pet (5) godina
4.  Uvjeti natječaja: 
 
natjecati se mogu pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe hrvatski državljani,
na natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji ima nepodmirenih obveza za poreze i doprinose te natjecatelj koji ima nepodmirene obveze prema Općini Gradac,
prednost pri sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude,
natjecatelj mora ispunjavati zakonske uvjete za obavljanje djelatnosti koja je utvrđena kao namjena poslovnog prostora, 
najpovoljnijim natjecateljem smatra se  onaj natjecatelj koji je ponudio najvišu zakupninu,
natjecatelji su obvezni uplatiti jamčevinu u iznosu od tri početne mjesečne zakupnine iz točke 2. ovog Natječaja u korist Općine Gradac na račun broj (IBAN) HR7624070001813400008,  poziv na broj: 9016 - OIB, model: HR68
natjecateljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o rezultatima natječaja,
natjecatelj čija ponuda je odabrana kao najpovoljnija nema pravo na povrat jamčevine ukoliko odustane od sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora, 
jamčevina koju je uplatio natjecatelj čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija, uračunava se u iznos zakupnine,
natjecatelj koji uspije na natječaju obvezan je nadoknaditi Općini Gradac troškove objave obavijesti o raspisanom natječaju, 
najpovoljniji natjecatelj dužan je u roku koji utvrdi Općinski načelnik, preuzeti poslovni prostor i sklopiti ugovor o zakupu, jer  će se u protivnom smatrati da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu te će se ugovor sklopiti sa sljedećim najpovoljnijim natjecateljem,
ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se kao ovršna isprava,
troškove prilagodbe poslovnog prostora za obavljanje djelatnosti snosi budući zakupnik, koji u slučaju napuštanja istog iz bilo kojeg razloga, nema pravo tražiti povrat uloženih sredstava, niti ukloniti, uništiti ili odnijeti moguće ugrađene elemente i druge predmete, odnosno izvršene preinake unutar prostora. 
 
5. Ponuda mora sadržavati: 
Osnovne podatke o natjecatelju: - ime i prezime, prebivalište, dokaz o državljanstvu te presliku obrtnice (za fizičke osobe), odnosno naziv s adresom sjedišta i izvod iz sudskog registra (za pravne osobe),
naznaku djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru,
iznos ponuđene mjesečne zakupnine, koji ne smije biti niži od onoga iz točke 2. ovog Natječaja,
dokaz o uplati jamčevine,
broj računa na koji se, u slučaju neuspjeha na natječaju, vraća uplaćena jamčevina,
potvrdu Porezne uprave o stanju duga, odnosno rješenje o odgodi ili o obročnoj otplati plaćanja dospjelog duga, ne stariju od 30 dana do dana objave natječaja,
potvrdu Općine Gradac o nepostojanju nepodmirenih obveza,
izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz natječaja.
 
6. Način odabira najpovoljnije ponude:
Uz uvjet udovoljavanja ostalim uvjetima natječaja, zakup će se zasnovati s natjecateljem koji ponudi najviši iznos mjesečne zakupnine.
Natjecatelji će o ishodu natječaja biti u pisanom obliku, obaviješteni u roku od 8 dana od dana donašanja odluke o odabiru najpovoljnije ponude. 
7. Poslovni prostor koji je predmet natječaja moguće je razgledati radnim danom uz prethodnu najavu na 021 697 601.
8. Općina Gradac i zakupnik će sva međusobna prava i obveze urediti Ugovorom o zakupu poslovnog prostora. 9. Općina Gradac zadržava pravo poništiti natječaj, odnosno ne prihvatiti niti jednu ponudu, bez ikakvih obveza prema sudionicima natječaja.
10. Ako dva ili više ponuditelja dostave isti iznos mjesečne zakupnine, a ispunjavaju uvjete ovog natječaja Povjerenstvo za davanje u zakup pozvat će te natjecatelje da u roku od 24 sata ponude pisanim putem u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine. 
 
11. Pisane ponude na ovaj natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom
 
„JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U MJESTU DRVENIK „BIVŠI URED TZ-a“ -NE OTVARATI“ 
na adresu Stjepana Radića 3, 21300 Gradac
preporučenom pošiljkom ili neposredno na protokol Općine Gradac
 
Ponude se dostavljaju u roku od osam (8) dana od dana objave ovog Natječaja zaključno do  10. svibnja 2018. godine. 
 
12. Datum otvaranja ponuda je 11. svibnja u 15:00 sati. Otvaranje ponuda nije javno.
13. Nepotpune i zakašnjele ponude neće se razmatrati, nego će se vratiti pošiljatelju. 
 
 
PROČELNICA JUO
Jarmila Tomić
 
 
 
  • PODIJELITE