24.09. 2015.

UPUTE za izradu proračuna Općine Gradac za razdoblje 2016.-2018.


1.UVOD
Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine br.87/08, 136/12 i 15/15 ) a na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2016. – 2018. Godine, Ministarstvo financija sastavilo je Upute za izradu proračuna JLP(R)S. 
Na osnovu tih uputa jedinice lokalne samouprave su dužne sastaviti svoje Upute i dostaviti ih svojim proračunskim i drugim korisnicima. 
Metodologija izrade proračuna JLP(R)S odnosno financijskog plana proračunskog korisnika propisana je Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i Pravilnikom proračunskom računovodstvu i računskom planu.
Na stranici Ministarstva financija www.mfin.hr objavljene su Upute za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2016. – 2018. I Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2016. – 2018.godinu.

2.METODOLOGIJA IZRADE PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE(REGIONALNE )SAMOUPRAVE
Proračun JLP(P)S sastoji se, sukladno članku 16.Zakona o proračunu, od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 
Do sada je izuzeće od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u proračun bilo povezano sa izuzećem od planiranja navedenih prihoda u proračunu JLP(R)S. Međutim sada je obveza uvrštavanja svih prihoda proračunskog korisnika u proračun jedinice lokalne i područne samouprave.

Plan razvojnih programa predstavlja strateško-planski dokument koji se donosi za trogodišnje razdoblje.Mora sadržavati ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne samouprave koji su povezani sa programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna kao i mjere pomoću kojih će se ti ciljevi ostvariti. Jednom utvrđeni ciljevi razvoja i mjere ostaju nepromijenjeni duži niz godina iako su uvijek moguće korekcije s obzirom na razvojnu politiku jedinice. Kako bi se moglo pratiti doprinose li aktivnosti i projekti ostvarenju ciljeva utvrđuju se pokazatelji rezultata koji moraju imati polazne i ciljane vrijednosti.
Planovi razvojnih programa važni su u kontekstu priprema jedinica lokalne samouprave za korištenje sredstava iz fondova Europske unije. 
Osnovni ciljevi u provođenju politike općine Gradac u narednom razdoblju bit će nastavljanje poduzimanja svih raspoloživih mjera i aktivnosti za podizanje životnog standarda na svim područjima i to:
 

 • Razvoj komunalne infrastrukture (cesta, kanalizacijske mreže, javne rasvjete, groblja i javnih površina)
 • Održavanje postojeće komunalne infrastrukture
 • Razvoj turizma i ostalih djelatnosti s tim u vezi
 • Prostorno uređenje i zaštita okoliša
 • Promoviranje i poticanje kulturnih događaja
 • Potpora sportskim, kulturnim i ostalim udrugama
 • Socijalna uključenost
 • Funkcionalnost i učinkovitost uprave
 • Upravljanje imovinom


Sukladno s Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama jedinice lokalne samouprave obvezne su utvrditi programe te zajedničke aktivnosti i projekte za proračunske korisnike iz svoje nadležnost. Zajedničke aktivnosti i projekte proračunski korisnik može dodatno razraditi za svoje potrebe.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne i regionalne samouprave donosi proračun za 2016.godinu na razini podskupine(treća razina računskog plana) a projekcije za 2017. I 2018.godinu na razini skupine( druga razina računskog plana). Na ovaj način proračunu i proračunskim korisnicima daje se potrebna fleksibilnost u izvršavanju proračuna i financijskog plana a upravo su oni ti koji su odgovorni za kvalitetno provođenje svojih programa (aktivnosti i projekata), ali u skladu s usvojenim proračunom i financijskim planom.

Člankom 12.Zakona o proračunu propisano je jedno od ključnih proračunskih načela-načelo transparentnosti koje je iznimno važno zbog uvida javnosti i svih zainteresiranih u način trošenja proračunskih sredstava. Jedinice lokalne i područne samouprave obvezne su objaviti u službenom glasilu i na internetskim stranicama:
 

 • Proračun i projekcije
 • Izmjene i dopune proračuna
 • Odluku o privremenom financiranju
 • Godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna
 • Godišnje financijske izvještaje


3.METODOLOGIJA IZRADE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JLP( R)S

Proračunski korisnici JLP(R) su obvezni izrađivati financijske planove u skladu s odredbama Zakona o proračunu i pridržavati se ovih Uputa. Svoje financijske planove dostavljaju jedinici čiji su korisnici.
Proračunski korisnici općine Gradac iz Registra proračunskih korisnika (Narodne novine br.68/15 ) su:
 

 • Dječji vrtić Gradac
 • Općinska knjižnica Hrvatska sloga Gradac


Financijski planovi se izrađuju za tekuću godinu( za koju se plan donosi ) kao i predviđanja za naredne dvije godine a sadrži:
 

 • Procjene prihoda i primitaka iskazane po vrstama
 • Plan rashoda i izdataka razvrstane prema proračunskim klasifikacijama
 • Obrazloženje prijedloga financijskog plana


Financijski plan korisnika treba biti uravnotežen. Donosi se na razini podskupine računskog plana a projekcije za naredne dvije godine na razini skupine računskog plana.
Kako je pri izradi financijskih planova potrebno napraviti vezu sa proračunskim klasifikacijama općina Gradac je utvrdila programe te aktivnosti i projekte za svoje proračunske korisnike kao i limite( sredstva koja planira dodijeliti ). Prema posljednjim izmjenama Zakona o proračunu iz 2015.godine utvrđuju se tzv.dvojni limiti- jedan se utvrđuje za provedbu postojećih programa odnosno aktivnosti, a drugi za provedbu novih i promjenu postojećih programa, odnosno aktivnosti. Troškovi provođenja postojećih programa obuhvaćaju troškove održavanja postojeće razine usluga a troškovi novih programa uključuju promjene razine i vrste usluge.

KORISNIK: Dječji vrtić Gradac
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NAZIV REBALANS 2015. PROJEKCIJA 2016. PROJEKCIJA 2017.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROGRAM
Predškolski odgoj 446.000,00 480.000,00 480.000,00
AKTIVNOST
Redovna djelatnost dječjeg vrtića 446.000,00 480.000,00 480.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


KORISNIK: Općinska knjižnica Hrvatska sloga
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NAZIV REBALANS 2015. PROJEKCIJA 2016. PROJEKCIJA 2017.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROGRAM
Knjižnica Hrvatska sloga 176.500,00 167.500,00 167.500,00
AKTIVNOST
Financiranje redovne djelatnost 146.500,00 147.500,00 147.500,00
KAPITALNI PROJEKT
Nabava knjiga i opreme 30.000,00 20.000,00 20.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U skladu s člankom 30.Zakona o proračunu proračunski korisnici su dužni uz prijedlog financijskog plana izraditi i dostaviti obrazloženje prijedloga financijskog plana koje sadrži:
 

 • Sažetak rada proračunskog korisnika
 • Obrazloženje programa
 • Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi
 • Usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja
 • Ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa


Budući da se proračun čiji se posebni dio sastoji od financijskih planova proračunskih korisnika potrebno je obrazložiti što se želi programom ostvariti, kako se nastoji realizirati, definirati pokazatelje uspješnosti. Glavna karakteristika pokazatelja uspješnosti je mjerljivost stoga ih je potrebno brojčano iskazati.
Obrasce za izradu Financijskih planova proračunskih korisnika nalaze se na stranicama Ministarstva financija www.mfin.hr.
Dakle još jednom napominjemo da je prijedlog financijskog plana proračunskog korisnika potrebno napraviti u skladu sa Zakonom o proračunu i Pravilnicima koji se naslanjaju na Zakon, jer su čelnici proračunskih korisnika obveznici davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti u kojoj svojom Izjavom potvrđuju da su financijske planove napravili u skladu sa zakonom. 
Upravljačka tijela proračunskih korisnika (upravna vijeća, odbori i slično ) obvezni su usvojiti financijski plan do kraja godine, kako bi se od 1.siječnja 2016.godine mogle preuzimati i izvršavati nove obveze. 

4. OSTALI KORISNICI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA (UDRUGE)

Općina Gradac obavještava sve ostale korisnike proračunskih sredstava Općine Gradac (udruge , neprofitne organizacije, ostale institucije) da je donesena Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ( Narodne novine br.26/15), Izrađena je s ciljem uređenja sustava financiranja programa i projekata udruga zbog sve naglašenijeg zahtjeva transparentnosti i odgovornosti trošenja sredstava poreznih obveznika na ovom području. 
Prema ovoj Uredbi davatelj financijskih sredstava u svom proračunu planira programe koje će financirati u kalendarskoj godini te u roko od 30 dana nakon donošenja proračuna utvrde prioritete financiranja i raspored raspisivanja natječaja/poziva za dodjelu sredstava udrugama. Primjena ove Uredbe donosi novine u obvezama i davatelja i primatelja sredstava. 
Kako bismo mogli planirati sredstva za rad udruga u 2016.godini pozivamo sve udruge da dostave popunjene prijavnice. Prijavnica se može preuzeti ovdje.

5.ROKOVI ZA IZRADU PRORAČUNA ZA 2016.- 2018.GODINU
Proračunski korisnici Općine Gradac obvezni su dostaviti do 15.10. 2015.godine svoje Prijedloge financijskog plana za period 2016. -2018.godinu s obrazloženjem .
Ostali korisnici koji dobivaju sredstva iz Proračuna općine Gradac u obliku donacija dostaviti popunjene Prijavnice za programe javnih potreba udruga za 2016.godinu do 15.10. 2015.godine.
Općinski načelnik Prijedlog proračuna općine Gradac za 2016.-2018.godinu i Odluku o izvršavanju proračuna za 2016.godinu dostavlja Općinskom vijeću na razmatranje do 15.11.2015.godine.
Općinsko vijeće donosi Proračun za 2016.godinu i projekcije2017. I 2018.godinu do kraja 2015.godine u roku koji omogućuje primjenu Proračuna s 01.01.2016.godine.


OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Kosović