02.03. 2016.

Tehnička specifikacija


 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

 

SANACIJA KANALIZACIJE STARI PORAT

 

1. Demontaža postojećih kamenih ploča (d=3cm)

oko postojećih kanalizacijskih okana.

Ponovna postava kamenih ploča nakon zamjene

okana.                                                                 

                                                   m2                5,00

2. Rušenje i odvoz postojećih betonskih

okana.                                                                                             

kom                5

3. Nabava, doprema i ugradnja PP/PE

korugiranih okana promjera Ø 800 mm s

ugrađenim naglavcima na mjestima priključka.

Okna sa AB pločom i lijevano željeznim

poklopcem nosivosti 250 KN             

kom                5

 

ISPUST NA KANALIZACIJI LAGUNA

 

1. Nabava , doprema i montaža PEHD

kanalizacijskih cijevi Ø 200mm (l=6M).

Montaža vrha ispusta na postojeći naglavak

zadnjeg okna kanalizacije.

m'               100,00

2.Izrada betonskih prstenova (sidara za

cijev ispusta) dim. 1,00 x 0,30 x 0,40 M.

kom                  30

3. Betoniranje s MB 40 prvih 20M' ispusta

(zaštita od udara valova) . Beton u dvostranoj oplati

dim. 60 x 50 cm.

m'                   20,00

4. Potapanje montiranog ispusta na morsko dno

i  sidrenje sa izrađenim betonskim prstenovima ( sidrima).

Ronilački radovi.

  Paušalno

 

KOLEKTOR GRADAC

I          PRIPREMNI RADOVI

1.1 Iskolčenje trase kanala sa obilježavanjem i

fiksiranjem svih važnijih točaka. Iskolčenje

izvršiti točno prema podacima iz projektnog

rješenja. Obračun po m' iskolčene trase

m'                   70,00

 

1.2.Čišćenje terena u granicama gradilišta. Obračun

po m'.                                                                        

m'                 70,00

1.3.Obilježavanje postojećih podzemnih instalacija

na trasi cjevovoda. U stavku je uključeno

korištenje detektora. Obračun po m'.

m'                70,00

1.4.Osiguranje prilaza lokalnog stanovništva preko

iskopanog rova njihovim objektima i posjedima u

području oko gradilišta. Pješačke prilaze izvesti

od dasaka d=48 mm, širina prolaza 1,20 m s

ogradom visine 1,0 m od drvene građe u širini

rova +1,0 m. obračun po izvedenom prilazu.

kom                  5

1.5. Zapilavanje asfaltnog zastora, dvostrano po

Dužini kanala. Obračun po m.                                 

m'               150

1.6.Strojno skidanje i razbijanje asfaltnog zastora i

podloge, te odvoz istog na predviđenu deponiju(

u dogovoru sa nadležnom službom). Obračun po

m2 skinutog i odvezenog materijala.

m2                105

II ZEMLJANI RADOVI

 

2.1.Iskop jarka za polaganje gravitacijskog

cjevovoda u tlu „A“ i „C“ kategorije, sa pravilnim

odsijecanjem bočnih strana i dna. Obračun po        

m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.

m3               150,00

Strojni iskop                                                             

2.2.Ručni iskop na mjestima kolizije kolektora s

postojećim instalacijama. Obračun po m3

iskopanog materijala.

m3               3 ,00

2.3.Planiranje dna iskopanog rova točnosti +/-  2

cm na kote prema uzdužnom profilu iz

projektne dokumentacije. Sve neravnine sasjeći,

udubljenja nastala prekopom ispuniti zdravim

kamenim materijalom. Obračun po m2

isplaniranog rova.                                                                

m2                70,00

2.4. Izrada posteljice i obloge gravitacijskog

cjevovoda nevezanim materijalom veličine zrna od

0 do 8 mm. U cijenu uključena dobava materijala. Obračun

Po m3 ugrađenog materijala.

m3               30,00

2.5. Izrada podloge debljine d = 10 cm i obloge

oko montažnih revizijskih okana debljine d = 50 cm

nevezanim materijalom veličine zrna 0-8mm.

Ugradnju obloge vršiti uz pažljivo nabijanje,

pazeći da se ne oštete cijevi ili spojevi.

U cijenu uključena dobava materijala. Obračun po m3

ugrađenog materijala.

m3              4,00

2.6. Zatrpavanje preostalog dijela jarka drobljenim

kamenim materijalom vel. zrna 0 do 63 mm. Zatrpavanje

se vrši u slojevima 20-30 cm, uz nabijanje. Gornju površinu

isplanirati i zbiti do Ms ≥ 100 MPa. u cijenu uključena dobava

materijala . obračun po m3.

m3              120,00

2.7. Odvoz materijala iz iskopa na deponiju udaljenu do

60 km. u cijenu je uračunat utovar, prijevoz, istovar na

deponiji sa razastiranjem i naknada za deponiranje. Obračun

po m3 odvezenog materijala u sraslom stanju.

m3               150,00

III ASFALTERSKI RADOVI

3.2. Ponovno asfaltiranje prethodno uklonjenog cestovnog

zastora i oštećenih površina bitumenizirano nosivo habajućim

slojem (BNHS 16)  debljine 6cm. Obračun po m2 izvedenog

asfaltnog zastora.

m2               120,00

IV KANALIZACIJSKI RADOVI

Gravitacijski kolektor

4.1. Nabava, doprema i montaža kanalizacijskih

PVC cijevi, DN 300 mm, minimalne prstenaste krutosti

SN 4. Cijevi će se polagati na pješčanu posteljicu debljine

10 cm. U cijenu je uračunat i sav spojni materijal potreban do

potpunog dovršenja stavke. Obračun po m' ugrađene cijevi.

m'                70,00

4.2 Nabava doprema i montaža PP/PE korigiranih okana

promjera Ø 800 mm s ugrađenim naglavcima na mjestima

priključka. Okna su opremljena AB pločom i lijevanoželjeznim

poklopcem odgovarajuće nosivosti  (min 250Kn). Obračun po

komadu. 

kom                 4

4.3 Ispitivanje vodeno propusnosti kolektora i revizjskih okana.

ispitivanje izvesti u svemu prema HR EN 1610. U cijenu je

uključena dobava vode. Obračun po m' ugrađenog cjevovoda.

m'                70,00

Kanalizacijski priključci

4.4. Spajanje kućnih kanalizacijskih priključaka i

priključaka sekundarne mreže na novoizgrađena okna. Obračun

po priključku. Kućni priključci DN 160.                                    

kom                5