26.03. 2015.

Pozivni natječaj za izradu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Gradac


  OPĆINA GRADAC

STJEPANA RADIĆA 3

21330 GRADAC

 

ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA ZA POZIVNI NTJEČAJ UPUĆEN

1.       URBOS d.o.o. Split, Karamanova 11, 21000 Splitmaja.madiraca@urbos.hr

2.        IGH URBANIZAM d.o.o. Dubrovnik, Vukovarska 8/II, 20000 Dubrovnik, zrinka.rudez@ igh-urbanizam.hr 

3.        GISPLAN d.o.o. Biokovska ulica 4, 21000 Split gisplan@st.t-com.hr

  ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GRADAC

(Ev br 0315-)

Gradac,  26.3.2015.

Sadržaj:

1.                Naziv javnog naručitelja

2.                Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije

3.                Procijenjena vrijednost nabave

4.                Kriteriji za odabir ponude

5.                Uvjeti i zahtjevi koje ponuditelji trebaju ispuniti

6.                Rok za dostavu ponude

7.                Način dostavljanja ponuda

8.                Adresa na koju se ponude dostavljaju

9.                Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektroničke pošte

10.           Datum objave poziva na internetskim stranicama

1.                Naziv javnog naručitelja

OPĆINA GRADAC

STJEPANA RADIĆA 3

21330 GRADAC

2.                Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije

Opis predmeta nabave:

IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GRADAC

(Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gradac, Klasa: 022-05/15-01/10 Urbr 2147-04-15-01: , u prilogu)

3.                Procijenjena vrijednost nabave

150.000,00 kn (cijena je bez PDV-a)

4.                Kriteriji za odabir ponude

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

5.                Uvjeti i zahtjevi koji ponuditelji trebaju ispuniti

Uz ponudu je potrebno dostaviti:

-                    Isprava o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Izdavatelj dokaza: nadležan Trgovački sud odnosno upravno ili drugo tijelo nadležno za vođenje obrtnog, strukovnog ili poslovnog registra.

Uvjeti sposobnosti: Sposobnost ima pravna osoba ili fizička osoba koja je dokazala svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta za obavljanje djelatnosti usluge koja je predmet nabave. Ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

-                    Suglasnost za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

Izdavatelj dokaza: nadležno Ministarstvo

Uvjeti sposobnosti: Sposobnost ima pravna osoba ili fizička osoba kojoj je izdana suglasnost za obavljanje poslova prostornog uređenja.

6.                Rok za dostavu ponude

10 dana od dana upućivanja zahtjeva

7.                Način dostavljanja ponuda

Osobno, na adresu naručitelja ili preporučenom pošiljkom. Na omotnici je ponuditelj

obvezan naznačiti :

- naziv javnog naručitelja

- naziv predmeta nabave

- evidencijski broj bagatelne nabave

- svoj naziv i adresu

- naznaku „NE OTVARAJ“

8.                Adresa na koju se ponude dostavljaju

OPĆINA GRADAC

STJEPANA RADIĆA 3

21330 GRADAC

9.                Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektroničke pošte

Davor Andrijašević, 0914346062, andrijasevic.davor@gmail.com

10.           Datum objave poziva na internetskim stranicama

27.3.2015