16.01. 2017.

Plan prijma u službu u Vlastiti pogon općine Gradac u 2017. godini


 Na temelju članka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), članka 49. Pravilnika o unutarnjem redu i poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Gradac ( „Službeni glasnik“ broj 11/16) i u skladu s Proračunom Općine Gradac za 2017. godinu („Službeni glasnik“ broj 15/16), općinski načelnik Općine Gradac dana  17. siječnja 2017. godine na prijedlog upravitelja Vlastitog pogona donosi

 

PLAN

prijma u službu u Vlastiti pogon Općine Gradac za 2017. godinu

 

Članak 1.

Ovim Planom prijma u službu u Vlastiti pogon Općine Gradac za 2017. godinu (dalje u tekstu: Plan) utvrđuje se prijam namještenika u 2017. godini.

 

Članak 2.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme, potreban broj namještenika na neodređeno i određeno vrijeme za 2017. godinu utvrđeni su u tablici u Dodatku I. ovog Plana, koja čini njegov sastavni dio.

 

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se objaviti će se u službenom glasilu Općine Gradac „Službeni glasnik“.  

 

 

 

 

KLASA: 022-05/17-03/09

URBROJ: 2147-04/17-03

Gradac, 16. siječnja 2017. godine

 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                   OPĆINE GRADAC

                                                                                                                       Ivan Kosović

 

 

 

 

 

 

DODATAK I. PLANA PRIJMA U SLUŽBU U VLASTITI POGON OPĆINE  GRADAC ZA 2017. GODINU

 

 

 

R.BR

UPRAVNI ODJEL

Naziv radnog mjesta

Broj sistematiziranih radnih mjesta

Popunjena radna mjesta

(na neodređeno vrijeme)

Potreban broj radnika na neodređeno vrijeme

Potreban broj radnika na određeno vrijeme

Ukupno planiranih popuna

(kolona V + VI)

 

Vlastiti pogon Općine Gradac

 

 

 

 

 

1.        

Upravitelj vlastitog pogona

1

1

0

0

0

2.        

Komunalni radnik - čistač

23

4

         1

18

19

3.        

Komunalni radnik- vozač

1

0

1

0

1

4.        

Lučki redar

 1

1

0

0

0

 

Kontakt

Općina Gradac
službene internet stranice

Stjepana Radića 3
HR-21 330 Gradac

Telefon: +385 (0)21 697 601
Fax: +385 (0)21 697 549
E-mail: info@opcinagradac.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - Petak : 07:30 - 15:30 h