16.01. 2017.

Plan prijma u službu općine Gradac za 2017. godinu


 Na temelju članka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11) i u skladu s Proračunom Općine Gradac za 2017. godinu („Službeni glasnik“ broj 15/16) , općinski načelnik Općine Gradac dana  09. siječnja 2017. godine donosi

 

PLAN

prijma u službu Općine Gradac za 2017. godinu

 

Članak 1.

Ovim Planom prijma u službu Općine Gradac za 2017. godinu (dalje u tekstu: Plan) utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Gradac u 2017. godini.

 

Članak 2.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na neodređeno vrijeme, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gradac za 2017. godinu utvrđeni su u tablici u Dodatku I. ovog Plana, koja čini njegov sastavni dio.

 

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se objaviti će se u službenom glasilu Općine Gradac „Službeni glasnik“.  

 

 

 

 

KLASA: 022-05/17-03/04

URBROJ: 2147-04/17-03

Gradac, 09. siječnja 2017. godine

 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                   OPĆINE GRADAC

                                                                                                                       Ivan Kosović

 

 

DODATAK I. PLANA PRIJMA U SLUŽBU U OPĆINU GRADAC ZA 2017. GODINU

 

 

 

R.BR

UPRAVNI ODJEL

Naziv radnog mjesta

Broj sistematiziranih radnih mjesta

Popunjena radna mjesta

(na neodređeno vrijeme)

Potreban broj službenika na neodređeno vrijeme

Potreban broj vježbenika na određeno vrijeme

Ukupno planiranih popuna

(kolona V + VI)

 

Jedinstveni upravni odjel

 

 

 

 

 

1.        

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

       1

1

         0

0

0

2.        

Viši stručni suradnik za  pravne poslove

 

 1

1

0

0

0

3.        

Viši stručni suradnik za proračun i financije     

1

1

0

0

0

4.        

Viši referent za proračun i financije       

1

0

1

0

1

5.        

Komunalni referent

1

1

0

0

0

6.        

Komunalni redar

1

1

0

0

0

7.        

Administrativni referent

1

1

0

0

0

8.        

Spremačica

1

1

0

0

0

 

Kontakt

Općina Gradac
službene internet stranice

Stjepana Radića 3
HR-21 330 Gradac

Telefon: +385 (0)21 697 601
Fax: +385 (0)21 697 549
E-mail: info@opcinagradac.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - Petak : 07:30 - 15:30 h