• Početna
  • .
  • Info
  • .
  • Novosti i obavijesti
  • .
  • Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Gradac
02.10. 2016.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Gradac


 REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRADAC

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Klasa: 022-05/16-03/580

Urbroj: 2147-04-16-03

 

Tel. 021-697-601, mail: opcina-gradac-proracun@st.t-com.hr

 

Gradac, 15. rujna 2016.         

 

 

Na temelju članka 66. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 21. stavak 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, br. 64/08) Općinski načelnik Općine Gradac donio je

O D L U K U

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Gradac

 

Članak 1.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog  plana uređenja naselja Gradac, Sl. Gl. Općine Gradac br. 4/15. (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune UPU).

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna UPU provodi Općina Gradac u suradnji sa Upravnim odjelom za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša  Splitsko-dalmatinske županije, a na temelju čijeg Mišljenja, KLASA: 351-02/16-03/5, URBROJ: 2181/1-10-16-2, od 14. rujna 2016. godine, je propisana obveza provođenja ovog postupka.

 

Članak 2.

Izrada Izmjena i dopuna UPU-a najvećim je dijelom inicirana od strane vlasnika zemljišta. što je sukladno odredbi članka 85. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13).

 

Osnovni razlozi za izradu i donošenje Izmjena i dopuna UPU su sljedeći:

1.    Omogućavanje rekonstrukcije (dogradnje i nadogradnje) postojeće građevine podignute na čest zem. 2801/3 te rekonstrukcije i interpolacije novih građevina uz pripadajuću pristupnu prometnicu koja vodi do Gradine (parka – Z1).

2.    Zadržavanje postojeće širine pristupne prometnice (min. 3,0 m) jer nisu osigurani uvjeti planiranog proširenja zbog ograničenih prostornih uvjeta, nagiba terena i postojećih građevina podignutih uz samu prometnicu koji nisu bili ucrtani u geodetskoj podlozi za izradu plana.

3.    Korekcija odredbi za rekonstrukciju postojećih građevina (usklađenje sa izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Gradac Sl. Gl. 59/07,61/07, 75/09, 08/14, 06/16.).

4.    Prilagođavanje razgraničenja zone Z1 (Gradina) i M1 (čest zem. 2801/3) stvarnoj situaciji na terenu i preciznijoj geodetskoj podlozi ovlaštenog geodeta.

 

Članak 3.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna  UPU je Općinski načelnik Općine Gradac, dok se koordinacija izrade povjerava Zavodu za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije.

Izrađivač Izmjena i dopuna UPU-a je tvrtka „URBOS“ d.o.o. iz Splita.

Ciljevi i programska polazište su omogućavanje  rekonstrukcije na predmetnoj čestici i interpolacije na česticama uz pristupnu prometnicu kojoj će se uglavnom zadržati postojeća širina (min 3,0 m), sukladno odredbama za provođenje.

 

 

Članak 4.

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš te odredbama posebnih propisa iz područja iz kojeg se Izmjene i dopune UPU-a  donose, i to redoslijedom provedbe kako je utvrđeno u Prilogu I. ove Odluke.

 

Članak 5.

Mišljenje da li je za Izmjene i dopune UPU-a potrebno provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti plana na ekološku mrežu, a u odnosu na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, obavit će se prema Zakonu o zaštiti prirode (“Narodne novine”, br. 80/13) i provest će se u okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene.

 

Članak 6.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovati će tijela i osobe koje su navedene u Prilogu II. ove Odluke.

 

Članak 7.

Općina Gradac dužna je informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, br. 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

 

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“, službenom glasilu općine Gradac.

 

 

Općinski načelnik

                                                                                     Općine Gradac

                                                                                       Ivan Kosović

 

 

Kontakt

Općina Gradac
službene internet stranice

Stjepana Radića 3
HR-21 330 Gradac

Telefon: +385 (0)21 697 601
Fax: +385 (0)21 697 549
E-mail: info@opcinagradac.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - Petak : 07:30 - 15:30 h