27.04. 2016.

Odluka o volonterskom obnašanju dužnosti zamjenika općinskog načelnika


 REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRADAC

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Klasa:022-05/16-03/108

Urbroj:2147-04-16-03

 

Gradac, 28. travnja 2016. godine

 

 

 

 

Na temelju članka 90. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) , članka 45. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“  broj 79/09, 01/13, 02/13) i pismenog zahtjeva Davora Andrijaševića od dana 28. travnja 2016. godine,  općinski načelnik općine Gradac dana 28. travnja 2016. godine donosi

 

 

 

ODLUKU

o volonterskom obnašanju dužnosti zamjenika općinskog načelnika

 

 

 

 

Članak 1.

Na temelju pismenog zahtjeva Davora Andrijaševića od dana 28. travnja 2016. godine , donosim Odluku kojom će zamjenik načelnika Davor Andrijašević od dana 01. svibnja 2016.godine dužnost zamjenika načelnika obnašati volonterski do isteka mandata.

 

 

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 01. svibnja 2016. godine, a  objaviti će se u „ Službenom glasniku“ , službenom glasilu općine Gradac i na internetskim stranicama općine Gradac.

 

 

 

                                                                               Općinski načelnik

        općine Gradac

                                 Ivan Kosović

 

Kontakt

Općina Gradac
službene internet stranice

Stjepana Radića 3
HR-21 330 Gradac

Telefon: +385 (0)21 697 601
Fax: +385 (0)21 697 549
E-mail: info@opcinagradac.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - Petak : 07:30 - 15:30 h