• Početna
  • .
  • Info
  • .
  • Novosti i obavijesti
  • .
  • ODLUKA O SUFINANCIRANJU 50% CIJENE PUTNE KARTE 4 PUTA MJESEČNO ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPĆINE GRADAC
10.01. 2016.

ODLUKA O SUFINANCIRANJU 50% CIJENE PUTNE KARTE 4 PUTA MJESEČNO ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPĆINE GRADAC


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 022-05/15-03/576
Urbroj: 2147-04-15-03

Gradac, 02. prosinca 2015. 


Na temelju članka 45. Statuta općine Gradac općinski načelnik općine Gradac dana 
 02. prosinca 2015. donio je 
 


ODLUKU
O SUFINANCIRANJU 50% CIJENE PUTNE KARTE 4 PUTA MJESEČNO ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPĆINE GRADAC

 


  I


 Odobravaju se sredstva za sufinanciranje 50% cijene putne karte četiri puta mjesečno za učenike srednjih škola s područja općine Gradac koji pohađaju školu vam mjesta prebivališta.


II


 Za isplatu sredstava iz točke I ove Odluke potrebno je dostaviti putne karte za prethodne mjesece uz pismeni zahtjev najviše jednom u tri mjeseca.


III


 Učenici iz točke I ove Odluke na početku školske godine potrebno je da općini Gradac dostave potvrdu o upisu u srednju školu, uvjerenju o prebivalištu i preslik žiro računa učenika.


IV


 Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2016., a objaviti će se u službenom glasilu općine Gradac „Službeni glasnik“ i na oglasnim pločama 
 


Općinski načelnik  Općine Gradac
Ivan Kosović