14.01. 2015.

Odluka o razvrstavanju sredstava iz proračuna općine Gradac političkim strankama


REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRADAC

O P Ć I N S K O   V I J E Ć E

 

Klasa: 022-05/14-01/09

Urbroj: 2147-04-14-01

 

Gradac, 15. prosinca  2014.

 

         Na temelju članak 25. Statuta općine Gradac („Službeni glasnik“ 79/09, 01/13, 02/13) i članka 5. stavak 1. Zakona o financiranju političkih aktivnosti  i izborne promidžbe  („NN“ br. 24/11, 61/11, 27/13 i 02/14) Općinsko vijeće općine Gradac na  svojoj 09. sjednici održanoj 15. prosinca  2014. godine  donijelo je

 

O D L U K U

o raspoređivanju sredstava  iz proračuna općine Gradac članovima političkih stranaka Općinskog vijeća općine Gradac  i članovima  Općinskog vijeća općine Gradac izabranih sa liste grupe birača za 2015. godinu

 

I

         Općinsko vijeće općine Gradac  raspoređuje sredstva  iz proračuna  općine Gradac članovima političkih stranaka Općinskog vijeća općine Gradac i članovima Općinskog vijeća  općine Gradac  izabranih sa liste grupe birača  za 2014. godinu  u iznosu od 15.600 kn, odnosno 1.200 kn po članu Općinskog vijeća općine Gradac za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova Općinskog vijeća općine Gradac izabranih sa liste grupe birača.

 

 

II

         Sredstva iz točke I ove Odluke doznačiti će se na žiro račun političkih stranaka, odnosno na poseban račun članova izabranih sa liste grupe birača.

 

 

III

         Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u službenom glasilu općine Gradac „Službeni glasnik“.

 

 

                                                                           Predsjednik

                                                           Općinskog vijeća općine Gradac

                                                                         Branko Kosović