• Početna
  • .
  • Info
  • .
  • Novosti i obavijesti
  • .
  • Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za 2016. godinu
27.01. 2016.

Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za 2016. godinu


 SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA GRADAC

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Klasa:022-05/16-03/14

Urbroj:2147-04-16-03

 

Gradac, 28. siječnja 2016.godine

 

Na temelju članka 45. Statuta Općine Gradac i članka 8. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti, općinski načelnik Općine Gradac dana 28. siječnja 2016. godine donosi

 

ODLUKU

o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za 2016. godinu

 

             

I.

Podaci o naručitelju:

-  naziv, sjedište i adresa : Općina Gradac, Stjepana Radića 3, Gradac

-  OIB: 43460605025.

 

II.

Predmet nabave:  dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija za 2016. godinu.

 

III.

Procijenjena vrijednost nabave : 150.000,00 kn.

 

IV.

Izvor – način planiranih sredstava: financijska sredstva osigurana su u Proračunu Općine Gradac za 2016. godinu na poziciji R085.

 

V.

Postupak nabave provest će se slanjem poziva na dostavu ponuda na adrese najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta.

 

VI.

 

U povjerenstvo za provedbu postupka bagatelne nabave imenuju se :

1. Davor Andrijašević – predsjednik povjerenstva

2. Ljubomir Šarić – član povjerenstva

3. Dragan Andrijašević – član povjerenstva.

 

VII.

Članovi povjerenstva za provedbu postupka bagatelne nabave koordiniraju pripremu i provođenje postupka nabave bagatelne vrijednosti , sudjeluju u postupku otvaranja, pregleda i ocjene ponuda, te obavljaju ostale poslove u vezi s postupkom nabave bagatelne vrijednosti.

 

VIII.

Rok za dostavu ponuda:  10. veljače 2016. godine do 12:00 sati.

Datum otvaranje ponuda:  10. veljače 2016. godine u 13:00 sati.

Otvaranje ponuda nije javno.

 

IX.

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najisplativija ponuda.

 

X.

Odgovorna osoba Naručitelja je Općinski načelnik Ivan Kosović.

 

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

                                                             Općinski načelnik

                                                                Općine Gradac

                                                                  Ivan Kosović

 

 

Dostaviti:

1. Članovima Povjerenstva iz točke V. ove Odluke ,

2. Internet stranice Općine Gradac,

3. Pismohrana, ovdje .