02.03. 2016.

Odluka o početku nabave bagatelne vrijednosti ia izgradnju kanalizacije u Gradcu


 REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRADAC

OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa:022-05/16-03/52

Urbroj:2147-04-16-03

Gradac, 03. ožujka 2016. godine

 

Na temelju članka 45. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“  broj 79/09, 01/13, 02/13) i članka 8. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti („Službeni glasnik“ broj 05/14) , općinski načelnik Općine Gradac dana 03. ožujka 2016. godine donosi

 

ODLUKU

o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za izgradnju dijela kanalizacije

u Gradcu  

                       

I.

Podaci o naručitelju:

-          naziv, sjedište i adresa : Općina Gradac, Stjepana Radića 3, Gradac

-          OIB: 43460605025.

 

II.

Predmet nabave:  Izgradnja dijela kanalizacije u Gradcu.

 

III.

Procijenjena vrijednost nabave : 170.000,00 kn.

 

IV.

Izvor – način planiranih sredstava: financijska sredstva osigurana su u Proračunu Općine Gradac za 2016. godinu na poziciji RO86-47, konto 42141.

 

V.

Postupak nabave provest će se slanjem poziva na dostavu ponuda na adrese najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta.

VI.

Nazivi gospodarskih subjekata kojima se dostavlja poziv za dostavu ponude:

       1. Vodoprivreda Vrgorac, Težačka ul. 3, 21276, Vrgorac

       2. Vodoprivreda Split d.o.o., Frane Bulića 171, 21210 Solin

       3. Obrt za graditeljstvo i usluge Gradina, Tina Ujevića 13, 21276 Vrgorac

 

VII.

Ponuditelji su dužni dostaviti slijedeće dokaze financijske sposobnosti :

1. Izvod iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje poslova koji su predmet nabave.

2. Potvrdu BON1 za posljednju financijsku godinu iz koje je vidljivo da je ponuditelj pozitivno poslovao, i BON 2 ne stariji od 30 (trideset) dana od dana raspisivanja natječaja iz kojeg je vidljivo da ponuditelj nije imao blokadu računa u posljednjih šest mjeseci.

3. Potvrdu porezne uprave ne stariju od 30 (trideset) dana od dana raspisivanja natječaja iz kojeg je vidljivo da ponuditelj nema dugovanja s osnove javnih davanja.

 

VIII.

Ponuditelji su dužni dostaviti slijedeće dokaze tehničke sposobnosti :

1. Popis tehničkih stručnjaka ili odjela koji će biti uključeni u izvršenje ugovora i njihove obrazovne i tehničke kvalifikacije neovisno pripadaju li gospodarskom subjektu ili ne.

2. Opis tehničkih mjera za osiguranje kvalitete.

3. Uzorke , opise ili fotografije proizvoda za ugradnju čija se autentičnost može potvrditi.

 

IX.

U povjerenstvo za provedbu postupka bagatelne nabave imenuju se :

1. Davor Andrijašević – predsjednik povjerenstva

2. Ljubomir Šarić – član povjerenstva

3. Dragan Andrijašević – član povjerenstva.

 

X.

Članovi povjerenstva za provedbu postupka bagatelne nabave koordiniraju pripremu i provođenje postupka nabave bagatelne vrijednosti , sudjeluju u postupku otvaranja, pregleda i ocjene ponuda, te obavljaju ostale poslove u vezi s postupkom nabave bagatelne vrijednosti.

 

XI.

Rok za dostavu ponuda:  14. ožujka 2016. godine do 12:00 sati.

Datum otvaranje ponuda: 14. ožujka 2016. godine u 13:00 sati.

Otvaranje ponuda je javno.

 

XII.

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

 

XII.

Odgovorna osoba Naručitelja je Općinski načelnik Ivan Kosović.

 

XIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

         OPĆINE GRADAC

  Ivan Kosović

Dostaviti:

1. Članovima Povjerenstva iz točke V. ove Odluke ,

2. Internet stranice Općine Gradac,

3. Pismohrana, ovdje .

Kontakt

Općina Gradac
službene internet stranice

Stjepana Radića 3
HR-21 330 Gradac

Telefon: +385 (0)21 697 601
Fax: +385 (0)21 697 549
E-mail: info@opcinagradac.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - Petak : 07:30 - 15:30 h