21.09. 2016.

Odluka o osnivanju vlastitog pogona za obavljenje komunalnih djelatnosti na području općine Gradac


  Na temelju članaka 8. i 9. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 25. Statuta općine Gradac („Službeni glasnik“  broj 79/09, 01/13, 02/13), Općinsko vijeće Općine Gradac na svojoj 18. sjednici održanoj  14. rujna 2016. godine  donijelo je

 

 

ODLUKU

o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti

na području Općine Gradac

 

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Vlastiti pogon Općine Gradac za obavljanje komunalnih djelatnosti iz nadležnosti Općine (u daljnjem tekstu Vlastiti pogon).

Članak 2.

Ovom odlukom o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti

na području Općine Gradac utvrđuju se odredbe o:

-         komunalnim djelatnostima koje će Vlastiti pogon obavljati,

-         području na kojem će se obavljati komunalne djelatnosti,

-         unutarnjem ustrojstvu, organiziranju poslova Vlastitog pogona,

-         sredstvima koja su potrebna za početak rada Vlastitog pogona, te načinu njihovog

pribavljanja ili osiguranja,

-         aktima poslovanja Vlastitog pogona,

-         iskazivanju učinka poslovanja,

-         ograničenjima glede stjecanja, opterećivanja i otuđivanja nekretnina i druge vrste posebne imovine Općine Gradac na kojoj se odvija poslovanje Vlastitog pogona

-         načinu nadzora poslovanja Vlastitog pogona od strane Općine Gradac,

-         imenovanju i razrješenju upravitelja Vlastitog pogona,

-         ukidanju Vlastitog pogona.

 

Članak 3.

Vlastiti pogon će obavljati slijedeće komunalne djelatnosti:

-         Čišćenje i djelomično održavanje javnih površina ( plaža, zelenih površina, pješačkih staza, pješčane zone, trgova te dijela javnih cesta koje prolaze kroz naselje kada se ti dijelovi ne održavaju prema posebnim zakonima,

-         Čišćenje i djelomično održavanje nerazvrstanih cesta (krpanje udarnih rupa, manji građevinski radovi na održavanju općinskih ulica, nogostupa itd.),

-         Upravljanje i tekuće održavanje groblja na području Općine Gradac,

-         Organiziranje i održavanje reda u Luci Gradac, naplata lučkih pristojbi,

-         Čišćenje i djelomično održavanje objekata u vlasništvu Općine Gradac.

 

Članak 4.

Vlastiti pogon će komunalne djelatnosti navedene u članku 3. ove Odluke obavljati

samo na području Općine Gradac.

 

 

Članak 5.

Vlastiti  pogon nema svojstvo pravne osobe, a djeluje unutar Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gradac, te njegovom djelatnošću i poslovanjem prava i obveze stječe Općina Gradac.

 

Članak 6.

U slučaju da Vlastiti  pogon obavlja koju od komunalnih djelatnosti prema drugim

jedinicama lokalne samouprave, ugovore o istome sklapa općinski načelnik Općine Gradac.

 

Članak 7.

Vlastitim pogonom upravlja upravitelj vlastitog pogona.

Upravitelja Vlastitog pogona imenuje i razrješava općinski načelnik Općine Gradac.

 

Članak 8.

Upravitelj organizira i vodi rad vlastitog pogona, te odgovara Općinskom načelniku Općine Gradac za materijalno i financijsko poslovanje Vlastitog pogona i za zakonitost rada Vlastitog pogona.

Upravitelj vlastitog pogona na temelju ovlasti Općinskog načelnika Općine Gradac sklapa ugovore s drugim fizičkim ili pravnim osobama.

 

Članak 9.

Pravne, financijsko-računovodstvene, administrativno-tehničke i opće poslove za

Vlastiti pogon obavljati će Jedinstveni upravni odjel Općine Gradac.

 

Članak 10.

Upravitelj Vlastitog pogona dužan je podnijeti izvješće o radu Vlastitog pogona s

financijskim pokazateljima Općinskom načelniku Općine Gradac kada on to zatraži, a najmanje dva puta godišnje.

 

Članak 11.

Vlastiti pogon može stjecati opremu i drugu pokretnu imovinu u visini sredstava osiguranih općinskim proračunom za tekuću godinu, a na temelju Godišnjeg plana i Programa rada Vlastitog pogona kojeg donosi upravitelj pogona u suglasnosti sa Općinskim načelnikom.

 

Članak 12.

Sredstva potrebna za rad Vlastitog pogona osiguravaju se u Proračunu Općine Gradac.

Nadzor nad radom i poslovanjem Vlastitog pogona vrši Općinski načelnik.

U obavljanju nadzora Općinski načelnik poduzima potrebne mjere i radnje u skladu sa zakonom i općim aktima Općine Gradac.

 

 

Članak 13.

Naziv radnih mjesta, opis poslova koje će obavljati pojedini djelatnik, potrebna stručna sprema za svako radno mjesto, te druge potrebne pojedinosti biti će razrađene Pravilnikom o unutarnjem redu i poslovanju Vlastitog  pogona kojeg donosi Općinski načelnik.

 

 

 

Članak 14.

Pravilnik o unutarnjem redu i poslovanju Vlastitog pogona općinski načelnik je dužan donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

 

Članak 15.

Odluku o ukidanju Vlastitog pogona donosi Općinsko vijeće Općine Gradac.

 

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Gradac („Službeni glasnik“ 03/10).

 

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „ Službenom glasniku“, službenom glasilu općine Gradac.

 

 

 

 

Klasa: 022-05/16-01/18

Urbroj: 2147-04/16-01

 

Gradac, 14. rujna 2016. godine

 

 

 

Predsjednik

                                                          Općinskog vijeća općine Gradac

                                                           Branko Kosović