• Početna
  • .
  • Info
  • .
  • Novosti i obavijesti
  • .
  • Odluka o osnivanju/imenovanju Povjerenstva za dodjelu financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva
17.03. 2016.

Odluka o osnivanju/imenovanju Povjerenstva za dodjelu financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva


 REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRADAC

OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa:022-05/16-03/57

Urbroj:2147-04-16-03

Gradac, 18. ožujka 2016.godine

 

Na temelju članka 26.  Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode  udruge  („Narodne  novine“ broj 26/15, ) i članka 45. Statuta općine Gradac („Službeni glasnik“  broj 79/09, 01/13, 02/13), općinski načelnik općine Gradac dana 18. ožujka 2016. godine donosi

 

ODLUKU

o osnivanju / imenovanju Povjerenstva za dodjelu financijskih sredstava udrugama/ organizacijama civilnog društva

 

Članak 1.

 U cilju ostvarivanja uvjeta za dodjelu sredstava udrugama civilnog društva uz provođenje javnog natječaja na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge, osniva se Povjerenstvo za dodjelu financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva, (dalje: Povjerenstvo).

 

Članak 2.

Povjerenstvo ima predsjednika i 2 (dva) člana. Mandat članova Povjerenstva traje 1 (jednu) godinu.

 

Članak 3.

U Povjerenstvo se imenuju :

1. Davor Andrijašević, predsjednik Povjerenstva,

2. Marija Remeta, član Povjerenstva ,

3. Mandalena Sinkovic-Pavlović, član Povjerenstva. 

 

Članak 4.

U okviru svog djelokruga Povjerenstvo donosi odluku o dodjeli financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva temeljem zakonskih propisa, odredba Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, procjene o osnivanju zahtjeva i mogućnosti proračuna.

 

Članak 5.

Povjerenstvo radi na sjednicama koje se sazivaju prema potrebi. Predsjednik Povjerenstva saziva sjednicu, predlaže dnevni red, predsjedava i rukovodi sjednicom i potpisuje odluke koje donosi Povjerenstvo. U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika sjednicom Povjerenstva predsjedava član Povjerenstva kojeg za to ovlasti predsjednik Povjerenstva.

 

 

Članak 6.

Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici dostavlja se članovima Povjerenstva najmanje tri dana prije održavanja sjednice . Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, članovima Povjerenstva se materijal za pojedinu točku dnevnog reda može se dostaviti i na samoj sjednici ako za to postoje opravdani razlozi.

 

Članak 7.

Povjerenstvo može započeti s radom ako je na sjednici nazočna većina članova Povjerenstva. Povjerenstvo donosi odluku većinom glasova članova Povjerenstva. Odluka se upućuje kao prijedlog Načelniku na razmatranje koji donosi konačni Zaključak o dodjeli financijskih sredstava udrugama/ organizacijama civilnog društva. Na temelju Zaključka sklapaju se ugovori o dodjeli financijskih sredstava odabranim udrugama.

 

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „ Službenom glasniku“ , službeno glasilo Općine Gradac.

 

 

 

 

 

Općinski načelnik

općine Gradac

Ivan Kosović