22.01. 2017.

Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju zemljišta


 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRADAC

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:022-05/17-03/16

URBROJ:2147-04/17-03

Gradac, 23. siječnja 2017. godine

 

Na temelju članka 45. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“  broj 79/09, 01/13, 02/13) i odluke Općinskog vijeća Općine Gradac o prodaji zemljišta KLASA: 022-05/16-03/20 URBROJ: 2147-04/16-03 od 22. prosinca 2016. godine Općinski načelnik Općine Gradac dana 23. siječnja 2017. godine donosi

ODLUKU

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Gradac

za dio čest. zem. br. 4822/6 k.o. Drvenik

 

 

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se i imenuje Povjerenstvo za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Gradac za dio čest. zem. br. 4822/6 k.o. Drvenik, površine 110,00 m2.

 

Članak 2.

U povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke imenuju se:

-         Ivan Kosović, za predsjednika,

-         Jarmila Tomić, za člana,

-         Davor Andrijašević, za člana.

 

Članak 3.

Zadaci Povjerenstva iz članka 2. ove Odluke su zaprimanje pristiglih ponuda po objavljenom natječaju za prodaju zemljišta te  otvaranje i razmatranje pristiglih ponuda.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u službenom glasilu Općine Gradac „Službeni glasnik“.

 

 

                                               OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                   OPĆINE GRADAC

                                                                                                                         Ivan Kosović

Dostaviti:

-         Imenovanima

-         Pismohrana općinskog načelnika