27.11. 2016.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za rekonstrukciju šetnice uz more u Podaci


      

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:022-05/16-03/661
URBROJ:2147-04-16-03
Gradac, 28. studenog  2016. godine
 
 
Na temelju članka 45. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“  broj 79/09, 01/13, 02/13) i članka 24. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti („Službeni glasnik“ broj 5/14), općinski načelnik Općine Gradac dana 28. studenog 2016. godine donosi
 
 
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za rekonstrukciju šetnice uz more u Podaci
 
 
Članak 1.
U provedenom ponovljenom postupku bagatelne nabave za rekonstrukciju šetnice uz more u Podaci, koji je proveden po Pozivu za dostavu ponuda KLASA: 022-05/16-04/98, URBROJ: 2147-04/16-04 od 14. studenog 2016. godine odabrana je ponuda od ponuditelja ALTO, obrt za proizvodnju i usluge, Krvavica 10, 21320 Baška Voda, koji udovoljava kriteriju najniže cijene sa ponuđenom cijenom od 498.075,00 kn bez PDV-a, PDV iznosi 124.518,75 ukupno sa PDV-om 622.593,75 kn.
 
Članak 2.
Naručitelj će sa odabranim Ponuditeljem sklopiti Ugovor o nabavi.
 
 
Članak 3.
Ova Odluka objaviti će se na internetskim stranicama Općine Gradac.
 
 
Obrazloženje
Sukladno Odluci o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za rekonstrukciju šetnice uz more u podaci (ponovljeni postupak) KLASA: 022-05/16-03/650, URBROJ: 2147-04-16-03 od 14.studenog 2016. godine proveden je postupak bagatelne nabave po predmetu „Rekonstrukcija šetnice uz more u Podaci“ sa procijenjenom vrijednosti nabave od 495.000,00 kn bez PDV-a sa rokom za dostavljanje ponuda do 24. studenog 2016. godine.
Zapisnikom o otvaranju ponuda od 25. studenog 2016. godine utvrđeno je da su pristigle tri ponude koje su uvezane u jedinstvenu cjelinu i od kojih ponuda od ponuditelja ALTO, obrt za proizvodnju i usluge, Krvavica 10, 21320 Baška Voda, udovoljava kriteriju najniže cijene sa ponuđenom cijenom od 498.075,00 kn bez PDV-a, PDV iznosi 124.518,75, ukupno sa
PDV-om 622.593,75 kn.
Slijedom navedenog, a sukladno članku 24. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti („Službeni glasnik“ broj 05/14) odlučeno je kao u članku 1. ove Odluke.
 
 
OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                                  OPĆINE GRADAC
                                                                                                                        Ivan Kosović
Dostaviti:
-         „ALTO“ obrt za proizvodnju i usluge, Krvavica 100, 21320 Baška Voda
-         GRAD PEH d.o.o., Trg Bana Jelačića 8, 20340 Ploče
-         KREMENIK d.o.o., Donja Vala 46, 21333 Drvenik
-         Pismohrana, ovdje
 
 
Kontakt

Općina Gradac
službene internet stranice

Stjepana Radića 3
HR-21 330 Gradac

Telefon: +385 (0)21 697 601
Fax: +385 (0)21 697 549
E-mail: info@opcinagradac.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - Petak : 07:30 - 15:30 h