15.03. 2016.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izgradnju kanalizacije u Gradcu


 REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRADAC

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Klasa:022-05/16-03/55

Urbroj:2147-04-16-03

 

Gradac, 16. ožujka 2016.godine

 

 

 

Na temelju članka 45. Statuta općine Gradac („Službeni glasnik“  broj 79/09, 01/13, 02/13)   i članka 24. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti („Službeni glasnik“ broj 5/14) ,općinski načelnik općine Gradac dana 16.ožujka 2016. godine donosi

 

ODLUKU

o odabiru najpovoljnije ponude za izgradnju dijela kanalizacije u Gradcu

 

 

Članak 1.

 U provedenom postupku bagatelne nabave za izgradnju dijela kanalizacije u Gradcu odabire se ponuda Vodoprivrede Vrgorac d.d., Težačka ulica 3, 21276 Vrgorac (OIB 66775454622) s ponuđenom cijenom od 199.855,00 kuna odnosno 249.818,75 kuna sa PDV-om. Razlog odabira ove ponude je najniža cijena.

 

 

Članak 2.

Naručitelj će sa odabranim Ponuditeljem sklopiti Ugovor o nabavi.

 

 

Članak 3.

Ova Odluka objaviti će se na internetskim stranicama općine Gradac.

 

 

Općinski načelnik općine Gradac

                                            Ivan Kosović

 

Dostaviti :

1. Strankama u postupku

2. U spis predmeta