25.02. 2016.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izgradnju javne rasvjete


 REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRADAC

OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa:022-05/16-03/39

Urbroj:2147-04-16-03

Gradac, 20. veljače 2016.godine

 

 

Na temelju članka 45. Statuta Općine Gradac i članka 24. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti („Službeno glasilo Općine Gradac“, broj 5/14) , općinski načelnik Općine Gradac dana 20.veljače 2016. godine donosi

 

 

ODLUKU

 

o odabiru najpovoljnije ponude za izgradnju javne rasvjete u naseljima Općine Gradac u 2016. godini

 

 

Članak 1.

 

U provedenom postupku bagatelne nabave za izgradnju javne rasvjete u naseljima Općine Gradac u 2016. godine odabire se ponuda AC ELEKTRA iz Prologa, s ponuđenom cijenom od 605.742,07 odnosno 757.177,59 sa PDV-om.

Razlog odabira ove ponude je najniža cijena.

 

 

Članak 2.

 

Naručitelj će sa odabranim Ponuditeljem sklopiti Ugovor o nabavi.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka objaviti će se na internetskim stranicama Općine Gradac.

 

 

 

Općinski načelnik

Općine Gradac

_______________________

Ivan Kosović

Dostaviti :

1. Strankama u postupku

2. U spis predmeta