25.02. 2016.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za deratizaciju


 REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRADAC

OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa:022-05/16-03/38

Urbroj:2147-04-16-03

Gradac, 20. veljače 2016.godine

 

 

Na temelju članka 45. Statuta Općine Gradac i članka 24. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti („Službeno glasilo Općine Gradac“, broj 5/14) ,općinski načelnik Općine Gradac dana 20.veljače 2016. godine donosi

 

ODLUKU

 

o odabiru najpovoljnije ponude za dezinsekciju, deratizaciju i dezinfekciju u naseljima Općine Gradac

 

Članak 1.

 

 U provedenom postupku bagatelne nabave za dezinsekciju, deratizaciju i dezinfekciju u naseljima Općine Gradac odabire se ponuda Zagrebačkog ekološkog sanitacijskog centra iz Zagreba, s ponuđenom cijenom od 120.000,00 kuna odnosno 150.000,00 kuna sa PDV-om. Razlog odabira ove ponude je ekonomski najisplativija ponuda.

 

Članak 2.

 

Naručitelj će sa odabranim Ponuditeljem sklopiti Ugovor o nabavi.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka objaviti će se na internetskim stranicama Općine Gradac.

 

 

Općinski načelnik

Općine Gradac

                                                                                                 ___________________________

Ivan Kosović

Dostaviti :

1. Strankama u postupku

2. U spis predmeta