• Početna
  • .
  • Info
  • .
  • Novosti i obavijesti
  • .
  • Odluka o odabiru najboljeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sa područja općine Gradac
22.12. 2016.

Odluka o odabiru najboljeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sa područja općine Gradac


 Na temelju članka 26. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 143/12), članka 12 Zakona o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 27. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“  broj 79/09, 01/13, 02/13), Općinsko vijeće Općine Gradac na svojoj 20. sjednici održanoj dana 22. prosinca. 2016. godine, donosi sljedeću

 
ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sa područja  Općine Gradac
 
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Gradac na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva imenovanog Odlukom o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije KLASA:022-05/16-03/656
URBROJ:2147-04-16-03 od 22. studenog 2016. godine  odabire ponudu ponuditelja Komunalno održavanje d.o.o., OIB 44270699963, Trg kralja Tomislava 7, Ploče kao najpovoljniju ponudu i daje imenovanom ponuditelju koncesiju za obavljanje komunalnih djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sa područja  Općine Gradac.
 
Članak 2.
Prava i obveze Općine Gradac kao davatelja predmetne  koncesije i  Komunalnog održavanja d.o.o. kao koncesionara određena su Dokumentacijom za nadmetanje za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sa područja  Općine Gradac.
Članak 3.
Predmet koncesije je skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada sa područja  Općine Gradac (naselja: Gradac, Brist, Podaca, Zaostrog, Drvenik).
 
Članak 4.
Koncesionar je dužan obavljati komunalne djelatnosti sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine  Gradac i obavljati ih sukladno sljedećoj dinamici:
-         Tijekom 1.,2.,3.,4.,11. i 12. mjeseca dva puta tjedno i to ponedjeljkom i petkom,
-         Tijekom 5., i 10. mjeseca tri puta tjedno i to ponedjeljkom, srijedom i petkom,
-         Tijekom 6.,7.,8. i 9. mjeseca svaki dan.
Koncesionar je dužan odvoziti i krupni otpad dva puta mjesečno tijekom 1.,2.,3.,4., 5., 10., 11. i 12. mjeseca, a tijekom 6. i 9. mjeseca jedan put mjesečno.
Davatelj koncesije je dužan korisniku koncesije omogućiti nesmetano obavljanje komunalnih djelatnosti sakupljanja, odvoza i  odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine Gradac u smislu zaštite i provođenja komunalnog reda u Općini Gradac kao i osigurati posude za prikupljanje komunalnog otpada.
Pravne osobe dužne su osigurati odgovarajuće kontejnere o svom trošku.
Koncesionar će vršiti obračun i naplatu izvršene usluge od stanovnika Općine Gradac- korisnika komunalne usluge, te godišnje plaćati naknadu za koncesiju Općini- davatelju koncesije najkasnije do 30.11. tekuće godine.
Troškove održavanja deponija snosit će korisnik koncesije.
 
Članak 5.
Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine  Gradac dodjeljuje se na rok od 4 (četiri) godine  računajući
od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.
Članak 6.
Naknada za koncesiju iznosi  50.000,00 kn  godišnje.
 
Članak 7.
Najpovoljniji ponuditelj Komunalno održavanje d.o.o., OIB 44270699963, Trg kralja Tomislava 7, Ploče,  je obvezan s davateljem koncesije sklopiti Ugovor o koncesiji najkasnije u roku od (10) dana od isteka razdoblja mirovanja (koje iznosi 15 dana od dana dostave Odluke o davanju koncesije svakom ponuditelju.)
 
Članak 8.
Ova Odluka bez odgode zajedno s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponude sa sjednice Stručnog povjerenstva za koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sa područja  Općine Gradac održane dana 22. prosinca 2016. godine dostavlja se ponuditelju na dokaziv način.
 
Članak 9.
Ova odluka objavit će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i
na internetskoj stranici Općine Gradac.
 
Obrazloženje
 
Općina Gradac kao davatelj koncesije  je na temelju  21. Stavka Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 143/12), članka 11., stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 27. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“  broj 79/09, 01/13, 02/13), pokrenula postupak dana 21. studenog 2016. godine slanjem Obavijesti o namjeri davanja koncesije za sakupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada sa područja Općine Gradac, Obavijest je objavljena 22. studenog 2016. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske pod oznakom 2016/S 01K-0025966 i na internetskoj stranici Općine Gradac www.opcinagradac.hr.
Dana 22. prosinca 2016. godine imenovano Stručno povjerenstvo za provedbu postupka davanja koncesije za obavljanje komunalnih poslova skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine Gradac KLASA:022-05/16-03/656, URBROJ:2147-04-16-03, pristupilo je javnom otvaranju ponuda na adresi Općina Gradac, Stjepana Radića 3 s početkom u 14:00 sati.
Zapisnikom o javnom otvaranju ponuda utvrđeno je da  je prema objavljenoj Obavijesti o namjeri davanja koncesiji pristigla jedna ponuda od strane Komunalno održavanje d.o.o., OIB 44270699963, Trg kralja Tomislava 7, Ploče.
Stručno povjerenstvo utvrdilo je da Komunalno održavanje d.o.o, ispunjava sve kriterije za obavljanje komunalne djelatnosti sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine  Gradac.
Stoga je na prijedlog Stručnog povjerenstva odlučeno kao u izreci ove Odluke.
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javna nabave, Koturaška cesta 43/IV,10000 Zagreb, a istodobno predaje davatelju koncesije u pisanom obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom u roku od 3 dana od dana primitka ove Odluke.
 
 
 
 
 
 
Klasa: 022-05/16-01/20
Urbroj: 2147-04/16-01
Gradac, 22. prosinca 2016. godine                                                                                
 
                     
 
                                                                                                                       
 
                                                                                                                        PREDSJEDNIK
                                                                                                                 OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                                 Branko Kosović 
 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti:
-         Komunalno održavanje d.o.o., Trg kralja Tomislava 7, Ploče
-         Internet stranica Općine Gradac
-         Pismohrana, ovdje