26.03. 2015.

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Uređenja općine Gradac


             Na temelju članka 86. stavka 3.  Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.) i članka 25  Statuta Općine  Gradac  („Službeni glasnik  “ broj: 79/ 09, 01/13, 02/13.), Općinsko vijeće Općine Gradac na  svojoj 10. sjednici održanoj 12. ožujka  2015. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U

 

o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gradac

 

 

 

I. PREDMET ODLUKE I POLAZNE ODREDBE

Članak 1.

 

(1)        Ovom Odlukom pokreće se postupak   izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gradac („Službeni glasnik“ službeno glasilo općine Gradac br: 59/07,61/07,75/09,08/14) u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune.

 

(2)  Ovom odlukom određuje se  pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna,  razloge donošenja Izmjena i dopuna, obuhvat Izmjena i dopuna, ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna, ciljeve i programska polazišta Izmjena i dopuna popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu prostornih planova,  način pribavljanja stručnih rješenja Izmjena i dopuna, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna,  planirani rok za izradu Izmjena i dopuna, odnosno njegovih pojedinih faza,  izvore financiranja izrade Izmjena i dopuna i druga pitanja od značaja za izradu nacrta Izmjena i dopuna.

 

 

 

 

II.        PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA

 

 

Članak 2.

 

(1) Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna je:

 

-  članci  86. do  113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine", broj 153/13),

-  Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine" broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak, 163/04 i 135/10) i

-  ostali važeći propisi iz područja prostornog uređenja i posebni propisi.

 

 

 

III.      RAZLOZI ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA

 

 

Članak 3.

(1) Prostorni plan općine Gradac donesen je u 2006. a izmjene i dopune u 2009.  godini i obuhvaća područje općine Gradac sa pripadajućim akvatorijem.

 

 

(2.) Razlozi za II Izmjenu i dopunu su slijedeći:

 

1.    Usklađivanje sa Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), posebno člankom 201.

2.    Usklađenje s Izmjenama i dopunama Prostornog plana Splitsko dalmatinske županije  ("Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije", broj 1/03, 8/04, 5/05, 5/06, 13/07, 9/13) 

3.    Usklađenje s posljedicama ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada izvan građevinskog područja naselja, sukladno dopisu Upravnog odjela za prostorno uređenje Splitsko –dalmatinske županije (Klasa: 030-02/14-01/0001, Urbroj: 2181/1-11-00/10-14-0059) od 07.10.2014. godine,

4.    Manje korekcije i/ili prenamjene granica građevinskog područja koje se odnose na ispravak grešaka a utemeljene su  na Zakonu i Županijskom planu,  te iskazanim potrebama a odnose se na:

-  smanjenje ugostiteljsko turističke zone T1 „Rudari“ na istočnom dijelu jer je u obuhvat zone greškom uvrštena i privatna građevna čestica namijenjena pretežito stambenoj izgradnji (mješovita namjena M1)

 

 

-  smanjenje ugostiteljsko  turističke zone Laguna (T1)  jer je greškom obuhvaćena građevna čestica u privatnom vlasništvu na kojoj je potrebno omogućiti stambenu izgradnju tj. prenamijeniti je u pretežito stambenu zonu – M1

-  prenamjena ugostiteljsko turističke zone (T3) u naselju Podaca u mješovitu, pretežito stambenu zonu – M1 zbog usklađenja sa posljedicama ozakonjenja nezakonito izgrađene stambene zgrade za koju je ishođeno rješenje o zadržavanju u prostoru sukladno posebnim zakonskim propisima.

-   za neizgrađenu ugostiteljsko turističku zonu „Podaca-Bilaje“ (T1) propisati uvjete provedbe s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja (čl. 76. stavak (3) važećeg ZPU.)

-  omogućavanje ishođenja odobrenja za građenje na području naselja Drvenik Gornja Vala i Zaostrog (poviše magistrale) temeljem ovih izmjena i dopuna (članak 79. stavak 2.  Zakona o prostornom uređenju)

-   provjera mogućnosti ponovnog uključenja u građevinsko područje naselja površina koje su bile  njegov sastavni dio  u Prostornom planu uređenja Općine Gradac („Službeni glasnik općine Gradac “, br: 59/07,61/07.) a sve sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

-  u oblasti prometne i ostale infrastrukture izvršit će se potrebna usklađenja pristupne prometnice za trajektnu luku Drvenik, lokacije pročiščivača otpadnih voda naselja Gradac i ostala potrebna usklađenja..

5. Korekcija odredbi za provođenje sukladno zakonskim propisima, županijskom planu i uočenim poteškoćama u provedbi.

6.       Usklađivanje s posebnim zahtjevima nadležnih javnopravnih tijela.

     

 

 

IV.       OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA

 

 

Članak 4.

 

 (1) Obuhvat Izmjena i dopuna odnosi se na administrativno teritorijalne granice jedinice lokalne samouprave – Općine Gradac.

 

 

V.        OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA

 

 

Članak 5.

 

(1) Obzirom da je zadnja cjelovita izmjena Prostornog plana  donesena 2009. godine,  od tada se izmijenio Zakon o prostornom uređenju i gradnji, donesen je novi Zakon o prostornom uređenju te Izmjene i dopune Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije, čime će se uskladiti terminološki i sadržajno tekstualni i grafički dio Izmjena i dopuna.

 

(2) Pojedini postojeći  izgrađeni dijelovi naselja nalaze se u zonama druge namjene  pa je potrebno u grafičkom dijelu plana izvršiti manje korekcije.

 

(3) Temeljem zahtjeva tijela s javnim ovlastima izvršiti ažuriranje tekstualnih i grafičkih dijelova.

 

 

 

 

VI.       CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA

 

 

Članak 6.

 

(1)      Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna  obuhvaćaju:

-       Usklađivanje s važećim zakonskim propisima i planovima više razine

-       Usklađivanje sa zahtjevima nadležnih javnopravnih tijela

-       Omogućavanje uređenja i komunalnog opremanja građevinskog područja

-       Prilagodba urbanističkih parametara vrijednostima prostora

-       Definiranje površina javne i športsko rekreacijske namjene

-       Očuvanje i uređenje obalnog pojasa za gospodarske namjene, rekreaciju u kupanje.

 

 

VII.     STRUČNE PODLOGE POTREBNE ZA IZRADU PLANA

 

 

Članak 7.

 

(1) Za izradu Izmjena i dopuna ne predviđa se izrada posebnih stručnih podloga, planova i studija i drugih dokumenata.

 

 

 

 

VIII.    NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

 

Članak 8.

 

(1)        Stručna rješenja osigurat će pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja propisane posebnim zakonom a sukladno podacima, planskim smjernicama i dokumentaciji tijela i osoba određenih posebnim propisima.

 

 

IX.    POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 9.

 

 (1)       U smislu članka 90. Zakona o prostornom uređenju javnopravna tijela određene posebnim propisima koje daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisane dokumente) i drugi sudionici u izradi Izmjena i dopuna sudjelovat će u izradi Izmjena i dopuna na način da će biti zatraženi njihovi uvjeti koje treba poštivati u izradi Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna koja se odnose na predmet izmjena i dopuna iz članka 3. stavka 3. Ove odluke. Ista tijela će biti pozvana na javnu raspravu u postupku donošenja Izmjena i dopuna plana.

 

 

(2) Javnopravna iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju:

 

1.        MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, Porinova 1, 21000 Split

 

2.        MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, (nova adresa)

 

3.        HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova, Vukovarska 35, 21000 Split

 

4.      Vodovod d.o.o.

 

5.        HRVATSKE CESTE, Ispostava Split, R. Boškovića 22 , 21000 Split

 

6.      ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, R. Boškovića 22 , 21000 Split

 

7.        HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA, ELEKTRODALMACIJA  Split,; Pogon Makarska, 21300 Makarska

 

8.      HOPS, OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o. , prijenosno područje Split, Kneza Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split

 

9.        HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb

 

10.    MUP- Policijska uprava splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21000 Split

 

11.    DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured u Splitu, Odjel za zaštitu i spašavanje, Moliških Hrvata 1, 21000 Split,

 

 

 

(3) Tijela i osobe iz stavka 2. ovog članka dužna su svoje  zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisane dokumente) iz stavka 1. ovog članka dostaviti u roku od 30 dana Nositelju izrade, od dostave zahtjeva iz ove Odluke .

 

 

 

(4) Sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju, Nositelj izrade će o izradi izmjena i dopuna PPU obavijestiti javnost objavom na web stanicama Općine , kroz informacijski sustav putem Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj.

 

 

 

(5) O izradi izmjena i dopuna PPU-a moraju se pisanim putem obavijestiti i susjedni gradovi i općine.

 

 

 

 

 

X.      PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISOM

 

 

Članak 10.

 

(1) Za izradu Izmjena i dopuna, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, određuju se sljedeći okvirni rokovi:

 

-     za pribavljanje zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna 30 dana

-     za izradu Prijedloga Izmjena i dopuna za javnu raspravu i objavu javne rasprave 45 dana

-     za provedbu javne rasprave 15 dana

-     za izradu izvješća o javnoj raspravi i izradu Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna 30 dana

-     za izradu i utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana 15 dana

 

 

(2) Unutar planiranih okvirnih rokova moguća su odstupanja u slučaju nepredviđenih razrada, usuglašavanja  i poslova tijekom izrade  Izmjena i dopuna. Unutar rokova iz ovog članka nije sadržano vrijeme potrebno za pribavljanje propisanih suglasnosti.

 

 

 

 

 

XI.       IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA

 

 

 

Članak 11.

 

(1)        Izmjene i dopune financiraju se iz sredstava proračuna  Općine Gradac.

 

 

 

 

 

XII.     ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 12.

 

 

(1)        Nositelj izrade dostavlja odluku o izradi Izmjena i dopuna tijelima i osobama određenim posebnim propisima, s pozivom, da mu u roku od najviše petnaest dana dostave eventualne zahtjeve  za izradu Izmjena i dopuna. Ako ih ta tijela i osobe ne dostave u tom roku, smatrat će se da ih nemaju i u tom slučaju moraju se u izradi i donošenju Izmjena i dopuna poštivati uvjeti, koje za sadržaj Izmjena i dopuna određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

 

 

 

(2)           Nositelj izrade dostavlja odluku o izradi Izmjena i dopuna urbanističkoj inspekciji.

 

Članak 13.

 

(1)   Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“, službenom glasilu općine Gradac.

 

 

 

 

 

 

 

Klasa: 022-05/14-01/10

 

Urbroj: 2147-04/15-01

 

Gradac, 12. ožujka 2015.                                  Predsjednik Općinskog vijeća

 

                                                                                 Općine Gradac

 

                                                                                 Branko Kosović