29.02. 2016.

Odluka o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnije ponude


 REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRADAC

OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa:022-05/16-03/45

Urbroj:2147-04-16-03

Gradac, 01. ožujka 2016.godine

 

 

Na temelju članka 45. Statuta Općine Gradac i članka 24. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti („Službeno glasilo Općine Gradac“, broj 5/14) ,općinski načelnik Općine Gradac dana 01.ožujka 2016. godine donosi

 

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izgradnju javne rasvjete u naseljima Općine Gradac u 2016.godini

 

Članak 1.

 

Zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja u  Odluci o odabiru najpovoljnije ponude za izgradnju javne rasvjete u naseljima Općine Gradac u 2016.godini  Klasa : 022-05/16-03/39, Urbroj : 2147-04-16-03 od dana 20. veljače 2016. godine mijenja se članak 1., te sada glasi :

„U provedenom postupku bagatelne nabave za izgradnju javne rasvjete u naseljima Općine Gradac u 2016. godine odabire se ponuda AC ELEKTRA iz Prologa, s ponuđenom cijenom od 484.593,65  odnosno 605.742,07 sa PDV-om.

Razlog odabira ove ponude je najniža cijena.“

 

Članak 2.

 

Ostale odredbe navedene Odluke ostaju nepromijenjene.

 

Članak 3.

 

Ova izmjena Odluke stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na internetskim stranicama Općine Gradac.

 

 

 

Općinski načelnik

Općine Gradac

 

Ivan Kosović 

Kontakt

Općina Gradac
službene internet stranice

Stjepana Radića 3
HR-21 330 Gradac

Telefon: +385 (0)21 697 601
Fax: +385 (0)21 697 549
E-mail: info@opcinagradac.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - Petak : 07:30 - 15:30 h