• Početna
  • .
  • Info
  • .
  • Novosti i obavijesti
  • .
  • Odluka o izboru najpovoljnije ponude za hortikulturno uređenje zelenih površina u naseljima općine Gradac
06.06. 2016.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za hortikulturno uređenje zelenih površina u naseljima općine Gradac


 REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa:022-05/16-03/247...
Urbroj:2147-04-16-03
Gradac, 07. lipnja 2016.godine

Na temelju članka 45. Statuta općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 79/09, 01/13, 02/13) i članka 24. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti („Službeni glasnik“ broj 5/14) ,općinski načelnik općine Gradac dana 07. lipnja 2016. godine donosi

ODLUKU 
o odabiru najpovoljnije ponude za hortikulturno uređenje zelenih površina u naseljima općine Gradac

Članak 1.
U provedenom postupku bagatelne nabave za hortikulturno uređenje zelenih površina u naseljima općine Gradac odabire se ponuda Pinus – Point d.o.o., Lug 39, 21264 Donji Proložac (OIB 57376295711) s ponuđenom cijenom od 199.376,26 kn odnosno 249.220,33 kn s PDV-om.

Članak 2. 
Naručitelj će sa odabranim Ponuditeljem sklopiti Ugovor o nabavi.

Članak 3. 
Ova Odluka objaviti će se na internetskim stranicama općine Gradac.

Općinski načelnik
općine Gradac 
Ivan Kosović

Kontakt

Općina Gradac
službene internet stranice

Stjepana Radića 3
HR-21 330 Gradac

Telefon: +385 (0)21 697 601
Fax: +385 (0)21 697 549
E-mail: info@opcinagradac.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - Petak : 07:30 - 15:30 h