21.11. 2016.

Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije


     

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRADAC

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:022-05/16-03/656

URBROJ:2147-04-16-03

Gradac, 22. studenog 2016. godine

 

Na temelju članka 14.  Zakona o koncesijama („Narodne novine br. 143/12) i članka 8. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Gradac („Službeni glasnik“ br. 03/10, 03/14)  općinski načelnik Općine Gradac donio je

 

ODLUKU

o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za

obavljanje komunalnih poslova skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine Gradac

 

 

Članak 1.

U Stručno povjerenstvo za provedbu postupka davanja koncesije za  obavljanje komunalnih poslova skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine Gradac, imenuju se:

1.      Davor Andrijašević, dipl. oec., sa važećim certifikatom za javnu nabavu, predsjednik povjerenstva,

2.      Jarmila Tomić, dipl. oec., v.d. pročelnik JUO Općine Gradac, član povjerenstva,

3.      Andrea Prce, mag.iur., viši stručni suradnik za pravne poslove u JUO Općine Gradac, član povjerenstva.

 

Članak 2.

Stručno povjerenstvo za provedbu postupka davanja koncesije za  obavljanje komunalnih poslova skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine Gradac su ovlašteni predstavnici davatelja koncesije koji se obvezuju na pripremu i provedbu postupka davanja koncesije temeljem Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 143/12), Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14 ) i uredbi za provedbu zakona.

 

Članak 3.

Obveze i ovlasti Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za obavljanje komunalnih poslova skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine Gradac su:

-         suradnja s davateljem koncesije u pripremi i izradi dokumentacije za nadmetanje, kao podloge za izradu ponuda, uključujući izradu analize davanja koncesije, utvrđivanje uvjeta za davanje koncesija, definiranje uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir najpovoljnijeg ponuditelja,

-         objavljivanje obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Elektronički oglasnik),

-         sastavljanje upisnika o zaprimanju ponuda,

-         sastavljanje zapisnika o otvaranju ponuda,

-         pregled i ocjena ponuda,

-         sastavljanje zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda,

-         utvrđivanje prijedloga odluke o odabiru ponude za davanje koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije, te obrazloženje tih prijedloga,

-         objava obavijesti o sklopljenom ugovoru u Elektroničkom oglasniku,

-         obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.

 

Članak 4.

Ovlašteni predstavnici Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za  obavljanje komunalnih poslova skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine Gradac nisu u sukobu interesa u smislu članka 14. stavka 4. Zakona o koncesijama.

 

Članak 5.

Davatelj koncesije izvijestio je Ministarstvo financija, Sektor za gospodarstvo, o namjeri osnivanja stručnog povjerenstva, a Ministarstvo financija se očitovalo da ne namjerava imenovati svog predstavnika u stručno povjerenstvo za koncesiju u predmetnom postupku.

 

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Gradac www.opcinagradac.hr i na oglasnoj ploči Općine Gradac.

 

 

 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                     OPĆINE GRADAC

                                                                                                                             Ivan Kosović