04.10. 2016.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje


REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRADAC

OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 022-05/16-03/583

Urbroj: 2147-04/16-03

Gradac, 04. listopada 2016. godine 

 

Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama ( „Narodne novine“ 25/13, 85/15) općinski načelnik Općine Gradac dana 04.listopada 2016. godine donosi

 

 

ODLUKU

o imenovanju službenika za informiranje

 

 

Članak 1.

Andrea Prce, Viši stručni suradnik za pravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gradac, imenuje se za službenika za informiranje.

Kontakt podaci službenika za informiranje iz stavka 1. ovog članka su :

-         Telefon : 021/697-601

-         Fax : 021/697-549

-         E-mail : andreaopcina@gmail.com

 

Članak 2.

Službenik za informiranje obavlja poslove sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u službenom glasilu Općine Gradac „Službeni glasnik“ i na službenoj web stranici Općine Gradac.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINE GRADAC

                                                                                                                       Ivan Kosović

 

Dostaviti :

-         Andrea Prce, Gnjile 7, 21330 Gradac

-         Povjerenik za informiranje (registar službenika za informiranje)

-         Pismohrana, ovdje