05.11. 2015.

Odluka o dodjeli stipendija za školsku godinu 2015./2016.


 REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRADAC

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Klasa: 022-05/15-03/551

Urbroj: 2147-04-15-03

 

Gradac, 05. studenog 2015.

 

 

 

         Na temelju članka 45. Statuta općine Gradac („Službeni glasnik“ br. 79/99, 01/13, 02/13) i raspisanog i objavljenog natječaja za stipendiranje  studenata sa područja općine Gradac koji se školuju na visokim učilištima  u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2015./2016., općinski načelnik općine Gradac dana 05. studenog 2015. godine donosi

 

ODLUKU

o dodjeli stipendija studentima za školsku godinu 2015./2016.

 

 

I

         Odobravaju se dvadesetitri (23) stipendije općine Gradac u visini od 700,00 kn mjesečno studentima sa područja općine Gradac koji se školuju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2015./2016. i to:

1.     Martini Divić, Drvenik

2.     Goranu Medakoviću, Gradac

3.     Mari Miošić, Brist

4.     Ivanu Miošiću, Brist

5.     Melani Brajković, Drvenik

6.     Denisu Žderiću, Drvenik

7.     Ivanu Andrijaševiću, Gradac

8.     Ivoni Kosović, Podaca

9.     Ivani Vežić, Brist

10.  Ani Mariji Dragičević, Brist

11.  Nedi Jagmić, Drvenik

12.  Doris Dodig, Drvenik

13.  Blaženki Knezović, Gradac

14.  Mateji Stjepić, Gradac

15.  Mariji Ujdur, Gradac

16.  Dominku Diviću, Drvenik

17.  Brunu Kostaniću, Drvenik

18.  Dariju Sinkoviću, Gradac

19.  Toniju Graniću, Gradac

20.  Petru Korljanu, Gradac

21.  Josipi Gabrić, Drvenik

22.  Luki Jelačiću, Gradac

23.  Liljani Veža, Brist

 

II

         Sredstva iz točke I ove Odluke  isplaćivati  će se na teret proračuna općine Gradca za  2015./2016. godinu  na račun korisnika stipendije i to od

01. listopada 2015. do 30. rujna 2016. godine.

 

                                                          III

         Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u službenom glasilu općine Gradac „Službeni glasnik“.

 

 

 

 

                                                        Općinski načelnik općine Gradac

                                                                        Ivan Kosović

 

 

 

Dostaviti: - računovodstvu općine Gradac

                - pismohrana općinskog načelnika