06.12. 2015.

Odluka o dodjeli stipendija studentima slabijeg materijalnog statusa za akademsku godinu 2015./2016.


 REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRADAC

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Klasa: 022-05/15-03/580

Urbroj: 2147-04-15-03

Gradac, 07. prosinca 2015.

 

            Na temelju članka 45. Statuta općine Gradac, zapisnika sa sastanka Povjerenstva  za provedbu postupka dodjele stipendija studentima slabijeg imovinskog stanja s područja općine Gradac od 04. prosinca 2015. godine i raspisanog i objavljenog natječaja za dodjelu deset (10) stipendija redovnim studentima slabijeg imovinskog stanja sa područja općine Gradac koji se školuju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2015./2016. od 09. studenog 2015. godine, općinski načelnik općine Gradac dana 07. prosinca 2015. godine  donosi

 

O D L U K U

o dodjeli stipendija  redovnim studentima  slabijeg imovinskog stanja  s područja općine Gradac za akademsku godinu 2015./2016.

 

I

            Odobrava se šest (6) stipendija redovnim studentima slabijeg imovinskog stanja s područja općine Gradac koji se školuju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj  u visini od 700,00 kn mjesečno i to:

1. Marini Šumelj iz Podace, Ivana Tomića 5, studentici Fakulteta za menadžment u turizmu  i ugostiteljstvu u Opatiji;

2. Josipu Žderiću iz Gradca, Jedro 18, studentu Ekonomskog fakulteta u Splitu;

3. Lori Gašpar iz Gradca, Hrvatske Mladeži 1, studentici Sveučilišta u Dubrovniku;

4. Ivanu Brajkoviću iz Drvenika, Gornja vala 37, studentu Filozofskog fakulteta u Splitu;

5. Antonu Viskiću iz Gradca, Hrvatske mladeži 1A, studentu Eletrotehničkog fakulteta u   Osijeku;

6. Antoniu Roiću iz Gradca, Jadranska 23, studentu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.

 

II

            Sredstva iz točke I ove Odluke  isplaćivati će se na teret proračuna općine Gradac  za 2015./2016. godinu  na žiro  račun korisnika stipendije o to od 01. listopada 2015. do

30. rujna 2016. godine.

 

III

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u službenom glasilu općine Gradac „Službeni glasnik“.

 

 

                                                                       Općinski načelnik općine Gradac

                                                                                   Ivan Kosović

 

            Dostaviti: - računovodstvu općine Gradac

                             - pismohrana općinskog načelnika