• Početna
 • .
 • Info
 • .
 • Novosti i obavijesti
 • .
 • Odluka o dodjeli stipendija redovnim studentima s područja općine gradac za akademsku godinu 2016./2017.
13.11. 2016.

Odluka o dodjeli stipendija redovnim studentima s područja općine gradac za akademsku godinu 2016./2017.


 REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRADAC

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 022-05/16-03/626

URBROJ: 2147-04-16-03

 

Gradac, 11. studenog  2015.

 

 

 

 

            Na temelju članka 45. Statuta općine Gradac („Službeni glasnik“, službeno glasilo općine Gradac broj 79/09, 01/13, 02/13),  raspisanog i objavljenog natječaja za dodjelu stipendija studentima sa područja općine Gradac koji se školuju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2016./2017. od 17. listopada 2016. godine i zapisnika sa sastanka Povjerenstva  za provedbu postupka dodjele gore navedenih stipendija studentima od 11. studenog 2016. godine, općinski načelnik općine Gradac dana 11. studenog 2016. godine  donosi

 

O D L U K U

o dodjeli stipendija redovnim studentima s područja općine Gradac za akademsku godinu 2016./2017.

 

 

I

            Odobravaju se dvadeset i četiri (24) stipendija općine Gradac u visini od 700,00 kn mjesečno za akademsku godinu 2016./2017. redovnim studentima s područja općine Gradac  koji se školuju  na visokim učilištima na području Republike Hrvatske  u visini od 700 kn mjesečno i to:

 

 1. Goranu Medakoviću, Gradac
 2. Ani Marija Dragičević, Brist
 3. Ivoni Kosović, Podaca
 4. Mari Jelačić, Gradac
 5. Branku Radiću, Gradac
 6. Liljani Veža, Brist
 7. Luki Jelačić, Gradac
 8. Josipi Gabrić, Drvenik
 9. Nedi Jagmić, Drvenik
 10. Doris Dodig, Drvenik
 11. Blaženki Knezović, Gradac
 12. Ivanu Andrijaševiću, Gradac
 13. Fra Dariju Sinkoviću, Gradac
 14. Anđeli Stipić, Gradac
 15. Ani Marija Kostanić Drvenik
 16. Dominku Diviću, Drvenik
 17. Lori Gašpar, Gradac
 18. Kristini Grubiša, Drvenik
 19. Toniju Graniću, Gradac
 20. Denisu Žderiću, Gradac
 21. Melani Brajković, Drvenik
 22. Ivanu Miošiću, Brist
 23. Ani Kosović, Zaostrog
 24. Ivani Vežić, Brist

 

 

II

            Sredstva iz točke I ove Odluke  isplaćivati će se na teret proračuna općine Gradac  za 2016/2017. godinu  na žiro  račun korisnika stipendije o to od 01. listopada 2016. do

30. rujna 2017. godine.

 

III

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u službenom glasilu općine Gradac „Službeni glasnik“.

 

 

                                                                       Općinski načelnik općine Gradac

                                                                                    Ivan Kosović

 

 

 

            Dostaviti:  

      - računovodstvu općine Gradac

                              - pismohrana općinskog načelnika

Kontakt

Općina Gradac
službene internet stranice

Stjepana Radića 3
HR-21 330 Gradac

Telefon: +385 (0)21 697 601
Fax: +385 (0)21 697 549
E-mail: info@opcinagradac.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - Petak : 07:30 - 15:30 h