• Početna
  • .
  • Info
  • .
  • Novosti i obavijesti
  • .
  • Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune UPU naselja Gradac
12.12. 2016.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune UPU naselja Gradac


 REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRADAC

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 022-05/16-03/678

URBROJ: 2147-04-16-03

 

Gradac, 12.prosinca 2016.

 

 

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 23., stavka 3. Uredbe o strateškoj procjene utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 64/8), a nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš općinski načelnik općine Gradac dana 12. prosinca 2016. godine donosi

 

               

 ODLUKU

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš

za Izmjene i dopune  Urbanističkog  plana uređenja  naselja Gradac

 

 

I.

 

(1)  Općinski načelnik Općine Gradac donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš izmjena i dopuna  Urbanističkog plana uređenja naselja Gradac (KLASA:022-05/16-03/580, URBROJ:2147/01-04-16-03 od 15. rujna 2016. godine) prema kojoj je Jedinstveni upravni odjel proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Gradac.

 

(2) U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da  izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Gradac neće imati vjerojatan značajan utjecaj na okoliš, na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

 

II.

 

(1) Razlozi za izradu predmetnog plana utvrđeni su u Odluci o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Gradac („Službeno glasilo Općine Gradac br. 8/16.).

 

(2) U članku 3. Odluke za izradu Izmjena i dopuna UPU-a, iskazani su razlozi za izmjenu i dopunu UPU-a :

1.   Omogućavanje rekonstrukcije (dogradnje i nadogradnje) postojeće građevine podignute na čest zem. 2801/3 te rekonstrukcije i interpolacije novih građevina uz pripadajuću pristupnu prometnicu koja vodi do Gradine (parka – Z1).

2.   Zadržavanje postojeće širine pristupne prometnice (min. 3,0 m) jer nisu osigurani uvjeti planiranog proširenja zbog ograničenih prostornih uvjeta, nagiba terena i postojećih građevina podignutih uz samu prometnicu koji nisu bili ucrtani u geodetskoj podlozi za izradu plana.

3.   Korekcija odredbi za rekonstrukciju postojećih građevina (usklađenje sa izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Gradac Sl. Gl. 59/07,61/07, 75/09, 08/14, 06/16.).

4.   Prilagođavanje razgraničenja zone Z1 (Gradina) i M1 (čest zem. 2801/3) stvarnoj situaciji na terenu i preciznijoj geodetskoj podlozi ovlaštenog geodeta.

(3) Izmjenama i dopunama UPU-a potrebno je propisati uvjete gradnje kojima će se omogućiti ishođenje odobrenja za građenje novih i/ili rekonstrukciju (dogradnju i nadogradnju) postojećih građevina (lokacijske i/ili građevne dozvole).

 

(4) Geodetska podloga na kojoj je izrađen važeći UPU nije precizna (katastar nije precizno uklopljen) tako da su u obuhvatu izmjena i dopuna  uočena manja ali bitna odstupanja.

 

(5) Izmjenama i dopunama  UPU-a omogućit će se rekonstrukcija na predmetnoj čestici i interpolacija na česticama uz pristupnu prometnicu kojoj će se uglavnom zadržati postojeća širina (min 3,0 m), sukladno odredbama za provođenje.

 

 

III.

 

(1) U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Jedinstveni upravni odjel sukladno članku 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 64/08) zatražio  je mišljenje tijela i/ili osoba određenih posebnim propisom navedenih u Prilogu I. ove Odluke. Od 4 javnopravna tijela, u ostavljenom roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva za davanje mišljenja, očitovalo se samo 1 i to na način kako je navedeno u tablici koja slijedi:

 

Javnopravno tijelo

KLASA/URBROJ/datum

Mišljenje

Ministarstvo zaštite

okoliša i energetike

Zagreb,

Radnička cesta 80

KLASA: 612-07/16-58/338,

URBROJ:517-07-2-2-16-2

od 03.11.2016.)

Nije potrebno provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš

 

 

IV.

 

(1) Na temelju članka 26. i članka 48. Zakona o zaštiti od prirode („Narodne novine“, broj 80/13) Ministarstvu zaštite okoliša i prirode dostavljen je zahtjev za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu izmjena i dopuna UPU-a naselja gradac..

Prema mišljenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA:612-07/16-58/338, URBROJ:517-07-2-2-16-2 od 03.11.2016. godine) planirane Izmjene i dopune UPU-a naselja Gradac su prihvatljive za ekološku mrežu.

 

(2) Sukladno dostavljenom  mišljenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike o prihvatljivosti predmetnog plana za ekološku mrežu, Jedinstveni upravni odjel smatra da uz poštivanje zakonskih propisa, pravila struke, stanja u prostoru i mjera zaštite okoliša predmetne Izmjene i dopune  UPU neće imati značajniji nepovoljan utjecaj na okoliš, odnosno da za isti nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

 

V.

 

(1) Sukladno članku 71., stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15) prije donošenja ove Odluke zatraženo je od Splitsko-dalmatinske županije/Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša mišljenje o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Gradac (KLASA: 022-05/16-03/547,    URBROJ: 2147-05/16-03) da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Gradac i da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš predmetnog plana proveden sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o strateškoj procjeni plana i programa na okoliš.

 

 

VI.

 

(1) Jedinstveni upravni odjel  je o ovoj Odluci dužan informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša  i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

 

 

 

VII.

 

(1)Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku“, službenom glasilu općine Gradac.

 

 

                                                                                         

                                                                                           Općinski načelnik

                                                                                                Općine Gradac

                                                                                                 Ivan Kosović