21.11. 2016.

Obavijest o namjeri davanja koncesije


 OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE

 

 

1.      Podaci o davatelju koncesije:

Naziv: Općina Gradac

OIB:  43460605025            

Sjedište: Gradac

Adresa: Stjepana Radića 3

Telefon: 021/697-601 Telefaks: 021/697-549

Web adresa: www.opcinagradac.hr

e-mail: opcina-gradac-proracun@st.t-com.hr

 

Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima:

Općinski načelnik Ivan Kosović

 

2. a) Vrsta koncesije:

Koncesija za javne usluge

 

Predmet koncesije: 

Skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada sa područja  Općine Gradac

 

b) Priroda i opseg djelatnosti koncesije:

Koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti sakupljanja, odvoza i  odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine Gradac.

Koncesionar je dužan obavljati komunalne djelatnosti sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine  Gradac i obavljati ih sukladno sljedećoj dinamici:

-         Tijekom 1.,2.,3.,4.,11. i 12. mjeseca dva puta tjedno i to ponedjeljkom i petkom,

-         Tijekom 5., i 10. mjeseca tri puta tjedno i to ponedjeljkom, srijedom i petkom,

-         Tijekom 6.,7.,8. i 9. mjeseca svaki dan.

Koncesionar je dužan odvoziti i krupni otpad dva puta mjesečno tijekom 1.,2.,3.,4., 5., 10., 11. i 12. mjeseca, a tijekom 6. i 9. mjeseca jedan put mjesečno.

Davatelj koncesije je dužan korisniku koncesije omogućiti nesmetano obavljanje komunalnih djelatnosti sakupljanja, odvoza i  odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine Gradac u smislu zaštite i provođenja komunalnog reda u Općini Gradac kao i osigurati posude za prikupljanje komunalnog otpada.

Pravne osobe dužne su osigurati odgovarajuće kontejnere o svom trošku.

Koncesionar će vršiti obračun i naplatu izvršene usluge od stanovnika Općine Gradac- korisnika komunalne usluge, te godišnje plaćati naknadu za koncesiju Općini- davatelju koncesije najkasnije do 30.11. tekuće godine.

Troškove održavanja deponija snosit će korisnik koncesije.

 

c) Mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti koncesije:

Općina Gradac ( naselja: Gradac, Brist, Podaca, Zaostrog, Drvenik )

 

d) Rok trajanja koncesije:

4 godine

 

e)  Procijenjena vrijednost koncesije:

200.000,00 kn

 

3. a) Rok za dostavu ponuda:

22. prosinca 2016. godine do 12:00 sati

 

b) Adresa na koju se ponude moraju dostaviti:

Općina Gradac, Stjepana Radića 3, 21330 Gradac

 

Ponuda se dostavlja isključivo u pisanom obliku poštom preporučeno na adresu: Općina Gradac, Stjepana Radića 3, 21330 Gradac ili neposrednom predajom na adresu Općine Gradac u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„Ne otvaraj“ – ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti sakupljanja, odvoza i  odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine Gradac.

Ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude

 

c) Jezik i pismo na kojem se izrađuje ponuda:

Hrvatski jezik, latinično pismo

 

d) Mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda:

Općina Gradac, Stjepana Radića 3, 21330 Gradac – 22 .prosinca 2016. godine  u 14:00 sati

 

e) Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju:

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kao i Odluku o poništenju postupka davanja koncesije donosi Općinsko vijeće Općine Gradac u roku od 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

 

4. Razlozi isključenja ponuditelja:

Davatelj koncesije odbit će rješenjem ponuditelja koji je podnio nevaljanu ponudu iz razloga propisanih  člankom  67. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14 ) i člankom 24. stavak 6. Zakona o koncesijama. („Narodne novine“ br. 143/12).

 

 

 

5. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti, dokazi financijske sposobnosti, dokazi tehničke i stručne sposobnosti:

 

a) Dokazi pravne i poslovne sposobnosti:

-         Isprava o upisu u poslovni, sudski, strukturni ili obrtni registar kojom se dokazuju da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet koncesiji u preslici, a koja ne smije biti starija od 3 mjeseca od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

-         Izjava o nekažnjavanju sukladno čl. 67. i 68 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) koja ne smije biti starija od 3 mjeseca od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

-         Važeća dozvola za sakupljanje i zbrinjavanje otpada, dokaz se dostavlja u neovjerenoj preslici.

-         Potvrda Ministarstva zaštite okoliša i prirode o upisu ponuditelja u Očevidnik prijevoznika otpada, sukladno članku 84. stavak 2 Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine br. 94/13), dokaz se dostavlja u neovjerenoj preslici.

 

b) Dokazi financijske sposobnosti:

-         Potvrda Porezne uprave o stanju poreznog duga kojom ponuditelj dokazuje da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja- izvornik ili ovjerena preslika, a koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

-         Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskih subjekta odnosno da nije imalo blokiran račun u proteklih šest mjeseci  dulje od petnaest dana ( BON 2 ili SOL 2), a koji ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

 

c) Dokazi tehničke i stručne sposobnosti :

Reference tvrtke  za obavljanje predmetne komunalne djelatnosti:

-         Popis zaključenih ugovora o uslugama koje su predmet koncesije u zadnje tri godine s obavezno priložene dvije potvrde o urednom ispunjenim ugovorima koje daje druga ugovorna  strana. Nije potrebno u slučaju ako je ponuditelj tek započeo obavljati djelatnost.

-         Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima mora sadržavati slijedeće podatke: naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora, navod o uredno ispunjenim ugovorima.

-         Izjava s potpisom osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta o tehničkoj i kadrovskoj sposobnosti za ostvarenje koncesije s podatkom o broju i kvalifikacijsko strukturi zaposlenih, popisu opreme s kojom ponuditelj raspolaže u svrhu obavljanja djelatnosti, poslovnom prostoru.

-         Izjava o dostavi garancije za kvalitetno izvršavanje ugovornih obveza u slučaju odabira ponude.

 

 

d) Troškovnik (cjenik) usluga:

Troškovnik usluga analitički iskazan sa jediničnim cijenama u uslugama, te ukupna cijena bez PDV-a i sa PDV-om iskazana po:

 

1.      Članu domaćinstva

2.      Kuće za odmor (po mna ukupnu površinu)

3.      Kuće za odmor u kojima se iznajmljuju turistički ležajevi (po m2  na ukupnu površinu)

4.      Poslovne prostore (otvoreni i zatvoreni prostor) po m2

5.      Štandovi

6.      Turistički ležajevi u vlasništvu domicilnog stanovništva

 

6.  Vrsta i vrijednost jamstva za ozbiljnost ponude:

Ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bjanko zadužnice u iznosu od 5.000,00 kuna.

 

7. Kriterij za odabir ponude:

- Poslovni ugled i opremljenost ponuditelja,

- najniža cijena odvoza otpada.

 

8. Naziv i adresa tijela nadležnog za rješavanje žalbe, rok za podnošenje žalbe:

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javna nabave (Koturaška cesta 43/IV,10000 Zagreb), a istodobno predaje davatelju koncesije u pisanom obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom u roku od 3 dana od dana :

-         objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u odnosu na podatke, radnje, postupke i nečinjenja iz objave

-         primitka odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu u odnosu na postupak pregleda i ocjene sposobnosti te postupak pregleda, ocjene i odabira ponude

-         isteka roka za donošenje odluke o pojedinačnim pravima, uz istodobno podnošenje jednog primjerka žalbe Državnoj komisiji.

 

9. Ostali podaci:

Dokumentacija za nadmetanje stavljena je na raspolaganje putem Elektroničkog oglasnika javne nabave, a može se podići i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gradac svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.

 

 

 

 

 

 

OPĆINA GRADAC 

Kontakt

Općina Gradac
službene internet stranice

Stjepana Radića 3
HR-21 330 Gradac

Telefon: +385 (0)21 697 601
Fax: +385 (0)21 697 549
E-mail: info@opcinagradac.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - Petak : 07:30 - 15:30 h