08.11. 2015.

Natječaj za stipendiranje studenata slabijeg imovinskog stanja za akademsku godinu 2015./2016.


 REPUBLIKA  HRVATASKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRADAC

O P Ć I N S K I   N A Č E L N I K

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

za dodjelu deset (10) stipendija studentima slabijeg imovinskog stanja za akademsku godinu 2015. / 2016. koji se školuju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj

 

 

I  OPĆI PODACI

Općina Gradac raspisuje natječaj za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovinskog stanja  s prebivalištem na području općine Gradac za akademsku godinu 2015. /2016. koji se školuju na visokim učilištima na području Republike Hrvatske.

Stipendija u iznosu od 700,00 kn mjesečno dodjeljuje se za period od

01. listopada 2015. do 30. rujna 2016. godine.

Natječaj se objavljuje na oglasnim pločama općine Gradac.

Rok za podnošenje molbi je petnaest (15) dana od dana objave natječaja zaključno sa  24. 11. 2015. godine.

 

II  UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija općine Gradac imaju studenti koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:

-         da su državljani Republike Hrvatske

-         da imaju prijavljeno prebivalište na području općine Gradac  neprekidno zadnjih pet (5) godina

-         da su redoviti studenti preddiplomskog  ili diplomskog studija

-         da nisu studenti privatnih studija

-         da nisu, osim iz opravdanog razloga (što se dokazuje  vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom) ponavljali godinu studiranja

-         da nemaju odobren kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koje ima obilježje stipendije

-         da su iz obitelji slabijeg socijalnog statusa i lošijih socijalnih prilika.

 

Uvjet prihoda ispunjava korisnik ako nema mjesečni  prihod veći od :

- samac:                                   2.000,00 kuna

- dvočlana obitelj:                    3.000,00 kuna

- tročlana obitelj:                      4.500,00 kuna

- četveročlana obitelj:               6.000,00 kuna

- za svakog daljnjeg člana:        1.000,00 kuna

 

III  KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA

Kriterij za dodjelu stipendije su socijalna i materijalna prava u obitelji kandidata, te uspjeh u školovanju.

 

IV  DOKAZ O ISPUNJAVANJU UVJETA I KRITERIJA

Uz molbu  da dodjelu stipendije  potrebno je priložiti:

1.     preslika domovnice

2.     potvrdu o prebivalištu (ne stariju od 30 dana) za posljednjih pet (5) godina  od dana objave natječaja

3.     original ili ovjerene kopije svjedodžbi prethodne godine obrazovanja u srednjoj školi za studente prve godine

4.     ovjeren prijepis ocjena za svaku pojedinu godinu studija za ostale studente

5.     potvrdu o upisu na studij akademske godine 2015./2016. godine

6.     izjavu da nemaju  već odobrenu novčanu potporu za školovanje od nekog drugog subjekta

7.     isprave kojima dokazuje svoj socijalni i materijalni položaj:

     dokaz o primanjima za sve članove  zajedničkog kućanstva za posljednje tromjesječje (za zaposlene članove obitelji - potvrda poslodavca  o visini plaće zadnja tri mjeseca prije podnošenja molbe; za umirovljenike - preslika odreska  o isplati mirovine;  za nezaposlene – uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  o tri zadnje isplaćene naknade; uvjerenje Centra za socijalnu skrb  o privremenom uzdržavanju, odnosno dokaz o uplaćenom uzdržavanju  od strane roditelja – temeljem presude o razvodu braka ili presude o uzdržavanju);

potvrdu Porezne uprave o primanjima  za sve članove zajedničkog kućanstva za prethodnu godinu;

uvjerenje Centra  za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na stalnu pomoć pribavljenu u tijeku trajanja natječaja;

dokaz da kandidat nema jednog/oba roditelja  (smrtni list, potvrda o nestanku osobe);

dokaz o invalidnosti kandidata;

ovjerenu izjavu da je kandidat dijete  samohranog roditelja koji ne prima  nikakvu financijsku pomoć drugog roditelja;

dokaz da je kandidat  iz obitelji s više djece na redovnom školovanju, odnosno djece predškolske dobi (original ili ovjerene potvrde – od strane škole/studija o redovitom školovanju braće/sestara, odnosno rodni list za maloljetnu braću/sestre)

 

 

V  NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE ZAHTJEVI PODNOSE

Molbe  za dodjelu stipendije dostavljaju se preporučenom  poštom na adresu Općine Gradac, 21 330 Gradac, Stjepana Radića 3, sa naznakom „Za  natječaj za dodjelu stipendija općine Gradac studentima slabijeg  imovinskog  stanja“ ili se predaju  osobno na istoj adresi  u službu protokola.

Rok za dostavu  je petnaest (15) dana  od dana objave natječaja  na oglasnim pločama općine Gradac.

 

VI  ZAVRŠNE ODREDBE

Molbe izvan roka i bez potrebite dokumentacije neće se razmatrati.

Lista dodijeljenih stipendija biti će objavljena na oglasnoj ploči općine Gradac u roku od trideset (30) dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.

 

Gradac, 09. studenog 2015.