25.03. 2015.

Javni natječaj za organiziranje i naplatu parkiranja na području općine Gradac


R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

O P Ć I N A   G R A D A C

OPĆINSKI NAČELNIK

Na temelju točke II Odluke općinskog vijeća općine Gradac o raspisivanju natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti organiziranja i naplate parkiranja, blokiranja i premještanja vozila na području općine Gradac donesene na 10. sjednici Općinskog vijeća općine Gradac dana 12. ožujka 2015. godine, općinski načelnik općine Gradac objavljuje

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za dodjelu koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti

organiziranja i naplate parkiranja, blokiranja i premještanja vozila

na području općine Gradac

 

1. Korisnici koncesije mogu biti fizičke ili pravne osobe s registriranom djelatnošću.

2. Koncesija s dodjeljuje na vrijeme od 3 (tri) godine.

3. Najniža visina naknade za koncesiju iznosi 225.000,00 kuna godišnje.

4. Ponuda se daje u pisanom obliku i treba sadržavati:

a)      naziv i adresu ponuditelja,

    b)   ponuđenu visinu godišnje naknade za koncesiju koja ne može biti manja od  

          početnog iznosa iz točke 3. ovog natječaja,

c)      rok važenja ponude koji ne može biti kraći od 30 (trideset) dana.

    Uz ponudu se obvezno prilažu slijedeće isprave:

    a) izvadak iz registra trgovačkog suda ili obrtnog registra, ne stariji od tri mjeseca

        od dana objave javnog natječaja iz kojeg je vidljivo da je podnositelj ponude

        registriran za obavljanje predmetne djelatnosti,

b)      podatak o bonitetu BON 1 i BON 2 za pravne osobe, a BON 2 za fizičke osobe,

c)      potvrdu porezne uprave o urednom izvršenju dospjelih poreza, doprinosa i

drugih javnih davanja,

d)      izvod iz kaznene evidencije, odnosno uvjerenje nadležnog tijela za odgovornu

osobu ponuditelja o nekažnjavanju, odnosno kažnjavanju,

e)      posebnu izjavu o broju i strukturi (stručna sprema i struka) zaposlenih,

f)       posebnu izjavu o tehničkoj opremljenosti potrebnoj za obavljanje djelatnosti,

g)      posebnu izjavu o dosadašnjem iskustvu u obavljanju navedene djelatnosti,

h)      program opremanja i uređenja parkirališta,

i)        izjavu o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta natječaja,

j)        izjavu o ostalim pogodnostima koje nudi natjecatelj.

5. Ponude s priloženim ispravama dostavljaju se neposredno u općinu Gradac ili preporučenom pošiljkom u dvostruko zapečaćenim omotnicama na adresu: Općina Gradac, Stjepana Radića 3, 21 330 Gradac.

Na vanjskoj omotnici treba pisati adresa općine Gradac s naznakom “Ponuda za odabir koncesionara za organizaciju parkiranja – ne otvaraj”, a na unutarnjoj omotnici treba stajati samo naznaka ponuditelja.

Rok za podnošenje ponude je 15 (petnaest) dana od dana objave javnog natječaja.

Ukoliko zadnji dan roka padne u neradni dan (praznik, subota ili nedjelja) rok ističe prvog idućeg radnog dana do 15,00 sati.

Nepotpune i nepravovremene ponude (zaprimljene nakon roka) neće se razmatrati.

Dodatne informacije mogu se dobiti svakim radnim danom na telefon 021-697-601.

6. Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude su:

-          iznos koncesijske naknade,

-          tehnička i ostala osposobljenost podnositelja ponude,

-          poslovni ugled podnositelja ponude,

-          program uređenja i opremanja parkirališta.

7. Na osnovi pristiglih ponuda Povjerenstvo za provedbu prikupljanja ponuda za odabir koncesionara za obavljanje komunalne djelatnosti organiziranja i naplate parkiranja, blokiranja i premještanja vozila na području općine Gradac donijeti će zaključak o prijedlogu za odabir ponude, te isti uputiti Općinskom vijeću općine Gradac radi donošenja Odluke o dodjeli koncesije. O donesenoj Odluci svi natjecatelji biti će izvješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja iste.

8. Na temelju Odluke o dodjeli koncesije općinski načelnik općine Gradac sklapa Ugovor s odabranim podnositeljem.