28.02. 2016.

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna prostornog plana općine Gradac


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC 
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Klasa: 022-05/16-04/05
Urbroj: 2147-04-16-04

Gradac, 26. veljače 2016.

    Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju  („NN“ 153/13) i Zaključka  općinskog načelnika općine Gradac o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Gradac (Klasa: 022-05/16-03/43, Urbroj: 2147-04-16-03 od 25. veljače 2016. godine, Jedinstveni upravni odjel općine Gradac objavljuje


JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Gradac


1.    Objavljuje se javna rasprava  o Prijedlogu Izmjena i dopuna  Prostornog plana  uređenja općine Gradac  (u nastavku: Plan).
2.    Javna rasprava se sastoji od javnog uvida i javnog izlaganja.
3.    Javni uvid će trajati od 08. do 23. ožujka 2016. godine, a provest će se u prostorijama općine Gradac, Stjepana Radića 3, Gradac.  Na javnom uvidu biti će izloženi kartografski prikazi, odredbe za provođenje, obrazloženje Plana i sažetak za javnost. Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u Prijedlog Plana može se obaviti  svakog radnog dana u prostorijama općine gradac u vremenu od 08,00 do 14,00 sati  i na mrežnoj stranici općine Gradac www.opcinagradac.hr.
4.    Za vrijeme trajanja javnog uvida dana 15. ožujka 2016. godine održati će se javno izlaganje u dvorani hotela Sunce u Gradcu, Jadranska ulica, s početkom u 10,00 sati.
5.    Svi zainteresirani mogu sudjelovati u javnoj raspravi na način da imaju pravo  pristupa na javni uvid u prijedlog Plana, postavljaju pitanja  tijekom javnog izlaganja  o predloženim rješenjima  na koja usmeno odgovaraju  osobe koje vode javno izlaganje, daju prijedloge  i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, upućuju pisane prijedloge i primjedbe na prijedlog Plana.
6.    Javnopravnim tijelima koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu Plana dostaviti će se  posebna pisana obavijest o javnoj raspravi.
7.    Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se dati  u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida  za vrijeme  njegovog trajanja  ili uputiti u pisanom obliku  na adresu: Općina Gradac, Jedinstveni upravni odjel, Stjepana Radića 3, 
21 330 Gradac najkasnije do 25. ožujka 2016. godine.
8.    Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana koji nisu u roku  dostavljeni ili nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom, odnosno nazivom  i adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir pri izradi izvješća o javnoj raspravi.
 


 v.d. pročelnica JUO-a općine Gradac
Jarmila Tomić

Kontakt

Općina Gradac
službene internet stranice

Stjepana Radića 3
HR-21 330 Gradac

Telefon: +385 (0)21 697 601
Fax: +385 (0)21 697 549
E-mail: info@opcinagradac.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - Petak : 07:30 - 15:30 h