11.01. 2017.

Godišnji plan javnih natječaja za 2017. godinu - za UDRUGE, tablica


REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRADAC

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 022-05/17-03/05

URBROJ: 2147-04/17-03

Gradac, 10. siječnja 2017. godine

 

Na temelju odredbi Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14), članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba (“Narodne novine” broj 26/15) i članka 45. Statuta Općine Gradac, općinski načelnik Općine Gradac 10. siječnja 2017. godine donosi

Godišnji plan javnih natječaja

za financiranje programa/ projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za opće dobro na području Općine Gradac za 2017. godinu

 

Članak 1.

Ovim Godišnjim planom javnih natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge u Općini Gradac planira se raspisivanje javnih natječaja tijekom 2017. godine.

Godišnji plan sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, području, nazivu i planiranom vremenu objave javnog natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namijenjenom za financiranje pojedinog programa, odnosno projekta, očekivanom broju programa i projekata koji će se ugovoriti za financiranje.

Općina Gradac zadržava pravo ažuriranja Godišnjeg plana javnih natječaja za financiranje programa / projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za opće dobro na području Općine Gradac za 2017. godinu tijekom tekuće godine.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja utvrđuje se u Tablici koja čini sastavni dio ovoga Plana.

Članak 2.

Ovaj Godišnji plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se  na internetskim stranicama Općine Gradac i na oglasnim pločama na području Općine Gradac.

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                   OPĆINE GRADAC

                                                                                                                         Ivan Kosović

 

 

REDNI BROJ

 

NAZIV TIJELA

 

NAZIV NATJEČAJA

 

UKUPNA VRIJEDNOST NATJEČAJA

(u kn)

 

OKVIRNI BROJ PLANIRANIH

UGOVORA

 

FINANCIJSKA PODRŠKA OSTVARUJE SE NA ROK

 

OKVIRNI DATUM RASPISIVANJA

NATJEČAJA

 

OKVIRNI DATUM ZAVRŠETKA NATJEČAJA

 

OKVIRNI

DATUM

ZA

UGOVARANJE

 

 

  1.

 

Jedinstveni

upravni

odjel Općine Gradac

Javni natječaj za predlaganje projekata i programa javnih potreba u sportu

 

 

 

120.000,00

 

 

 

     11

 

 

 

 GODINU

  DANA

 

 

 

20. siječnja

 

 

 

25.veljače

 

 

60 dana od zaprimanja prijave

 

 

  2.

 

Jedinstveni

upravni

odjel Općine Gradac

Javni natječaj za predlaganje projekata i programa od općeg interesakoje provode udruge

 

 

 

 

140.000,00

 

 

 

 

      8

 

 

 

 

 

 

  GODINU 

   DANA               

 

 

 

 

20. siječnja

 

 

 

 

25.veljače

 

 

60 dana od zaprimanja prijave

Ukupno:

 

 

260.000,00