gradac brist podaca zaostrog drvenik

Statut

Statut općine Gradac


I  OPĆE ODREDBE

Č l a n a k  1.

    Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug općine Gradac, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti, način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga mjesne samouprave, ustrojstvo i rad javnih službi,  suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza općine Gradac.

Č l a n a k  2.

     Općina Gradac je  jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima Županija, Gradova i Općina na području Republike Hrvatske.
     Općina Gradac obuhvaća područja naseljenih mjesta: Gradac, Brist, Podaca, Zaostrog i Drvenik i predstavlja prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja je povezana zajedničkim interesima stanovništva.
    Granice područja općine Gradac idu katastarskim granicama rubnih naselja koja se nalaze unutar područja, odnosno katastarskom granicom k.o. Gradac, Brist, Podaca, Zaostrog i Drvenik.
    Granice općine Gradac mogu se mijenjati na načine i po postupcima koji su propisani Zakonom.

Č l a n a k  3.

    Općina Gradac je pravna osoba.
    Sjedište općine je u mjestu Gradac, Stjepana radića 3, 21 330 - Gradac.


II  OBILJEŽJA OPĆINE GRADAC                       
  
       Č l a n a k  4.
    Općina Gradac ima svoj  grb i zastavu.
    O korištenju grba i zastave  Općinsko vijeće donosi posebnu Odluku.
    Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se općina Gradac i izvršna pripadnost općini Gradac.
    Način uporabe i zaštita obilježja općine Gradac utvrđuje se posebnom odlukom općinskog načelnika u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.III  JAVNA PRIZNANJA

Č l a n a k  5.

    Dan općine Gradac je  15. travnja (dan konstituiranja općine Gradac).

Č l a n a k  6.

    Građani općine Gradac su osobe koje imaju prebivalište na području općine Gradac.
    Općinsko vijeće može pojedinu osobu koja je zaslužna za Općinu proglasiti počasnim građaninom općine Gradac.
    Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna Povelja općine Gradac.
    Počašću se ne stječu posebna prava, odnosno obveze. Počast se može opozvati ako se počastvovani pokaže nedoslijednim počasti.

Č l a n a k  7.

    Općini Gradac može se dodijeliti godišnje priznanje za doprinos razvoju i jačanju lokalne i područne (regionalne) samouprave u republici Hrvatskoj.
    Vlada Republike Hrvatske na temelju prijedloga nacionalnog saveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dodjeljuje priznanje iz stavka 1. ovog članka.

Č l a n a k  8.

    Općinsko vijeće može dodjeljivati nagrade i druga javna priznanja građanima i pravnim osobama za posebne uspjehe unapređenja gospodarstva, znanosti, kulture, skrbi, zaštite okoliša, te drugih javnih djelatnosti i poticanja aktivnosti koje su u tome usmjerene.
    Nagrade i druga javna priznanja dodjeljuju se pod uvjetima i na način određen posebnom odlukom Općinskog vijeća.
 

 

Statut općine Gradac (pdf dokument)
 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gradac .pdf 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gradac .pdf